Πτυχίο Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική. Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική. Σχολή Θετικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Περιγραφή

Το περιεχόμενο του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική έχει ως πυρήνα τα μαθήματα της Πληροφορικής, της Βιολογίας, της Βιοχημείας και της Βιοπληροφορικής. Το πρόγραμμα σπουδών ολοκληρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών τα οποία περιλαμβάνουν μαθήματα, εργαστήρια, εργασίες, μαζί με τις αντίστοιχα θέματα και φροντιστηριακές ασκήσεις. Τα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά μαθήματα, και μαθήματα επιλογής. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και ελευθέρα μαθήματα γενικών γνώσεων και ανθρωπιστικών επιστημών, όπως επίσης και μαθήματα αγγλικής ορολογίας.

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας περιλαμβάνει διαλέξεις, φροντιστηριακές ασκήσεις και εργαστηριακές ασκήσεις. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν άνετες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με εποπτικά μέσα, τελευταίας τεχνολογίας, εργαστήρια με δίκτυο υπολογιστών που παρέχουν προηγμένες υπηρεσίες τηλεματικής και υποστηρίζουν με τον πλέον σύγχρονο τρόπο τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των φοιτητών.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική έχουν εξοπλιστεί με τις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες θα τους εξασφαλίσουν την επιστημονική και επαγγελματική τους καταξίωση και εξέλιξη στο ταχύτατα αναπτυσσόμενο χώρο της Πληροφορικής με την κατάλληλη εξειδίκευση για την αξιοποίηση των Πληροφοριακών Συστημάτων στο χώρο της Ιατρικής Τεχνολογίας και της Βιολογίας, της πληροφορίας και των δεδομένων σε Ιατρικού Φάκελου και Υπηρεσίες Υγείας, καθώς και της ευρύτερης έρευνας στα πεδία των Βιοϊατρικών Εφαρμογών και Βιοπληροφορικής. Ειδικότερα, κάθε Πτυχιούχος του Τμήματος θα είναι σε θέση να:

• Ανακαλεί, εξηγεί και παρουσιάζει τις βασικές αρχές της επιστήμης της Πληροφορικής και των Η/Υ
• Συνδέει το θεωρητικό υπόβαθρο της Πληροφορικής με τον σχεδιασμό, την επιλογή, την σύνθεση και την εφαρμογή των τεχνολογιών στη Βιοϊατρική και την Βιολογία
• Σχεδιάζει, αναπτύσσει, διοικεί και αξιολογεί πληροφοριακά συστήματα με έμφαση στη διαχείριση βιοϊατρικών δεδομένων και αναλύει τις απαιτήσεις των χρηστών τους
• Σχεδιάζει, αναπτύσσει και αξιολογεί εφαρμογές λογισμικού και βάσεις δεδομένων στην Βιοπληροφορική
• Σχεδιάζει, αναπτύσσει, διαχειρίζεται και αξιολογεί δίκτυα υπολογιστών, συστήματα επικοινωνιών και εφαρμογές Διαδικτύου
• Αναφέρει, εξηγεί, αξιολογεί και αξιοποιεί τις βασικές αρχιτεκτονικές και τα λειτουργικά συστήματα των υπολογιστών
• Περιγράφει, εξηγεί και αξιοποιεί τους μικροεπεξεργαστές και τους μικροελεγκτές, καθώς και να σχεδιάζει και να υλοποιεί συστήματα βασισμένα σε αυτούς
• Σχεδιάζει και εφαρμόζει τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, μηχανικής μάθησης και διαχείρισης πληροφορίας στην Βιοϊατρική
• Περιγράφει, αναλύει και αξιοποιεί τεχνικές επεξεργασίας βιοσημάτων
• Σχεδιάζει, αναπτύσσει Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας και Συστήματα Τηλεϊατρικής
• Σχεδιάζει, αναπτύσσει, και αξιολογεί τη λειτουργία σύγχρονων απεικονιστικών ιατρικών συστημάτων
• Ερευνά και αναλύει ζητήματα που σχετίζονται με τις τεχνολογίες πληροφορικής αλλά και της βιοηθικής διάστασής τους
• Συμβάλλει στην τεχνολογική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη


Περαιτέρω πληροφορίες

Δια Ζώσης

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 4 έτη