Πτυχίο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών περιλαμβάνει μαθήματα των κατευθύνσεων: Διαχείρισης Μεγάλου Όγκου Δεδομένων, Ασφαλείας, Προσομοίωσης, Τηλεπικοινωνιών και Εκπαίδευσης, παρέχοντας γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες σε θέματα τεχνολογιών αιχμής και καινοτομίας με έντονο ερευνητικό χαρακτήρα.
Γνώσεις:
- Λογική σχεδίαση και οργάνωση ενός υπολογιστικού συστήματος
- Προγραμματισμός σε γλώσσες υψηλού επιπέδου
- Δομές δεδομένων, αλγόριθμοι
- Μεθοδολογίες ανάλυσης και σχεδιασμού συστημάτων
- Λειτουργικά συστήματα, συστήματα πολυεπεξεργασίας, συστήματα πολυμέσων
- Μοντέλα τεχνολογίας λογισμικού
- Θεωρία πληροφορίας
- Αναπαράσταση γνώσης
- Βάσεις δεδομένων
- Σχεδίαση, υλοποίηση και διαχείριση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων
- Εφαρμογές διαδικτύου
- Ασφάλεια συστημάτων και πληροφοριών
- Τεχνολογίες τηλεπικοινωνιακών συστημάτων
- Ιεραρχία πρωτοκόλλων δικτύων
- Αρχιτεκτονικές και πρωτόκολλα διαδικτύου
- Μεθοδολογίες ανάλυσης, σχεδιασμού και υλοποίησης δικτυακών υπηρεσιών
- Αρχιτεκτονική δικτύων κινητών επικοινωνιών, διαχείριση κινητικότητας και επικοινωνίας
- Αρχές διδασκαλίας και τεχνολογικά υποβοηθούμενη διδασκαλία
- Εφαρμοσμένη οικονομική, αρχές μάνατζμεντ, καινοτομία και επιχειρηματικότητα
- Νομικά θέματα, αρχές Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δεξιότητες:
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
- Κατανοούν τη χαμηλού επιπέδου λειτουργία υπολογιστικών συστημάτων
- Κατανοούν και αξιολογούν τη δομή και λειτουργία λειτουργικών συστημάτων
- Αναλύουν, σχεδιάζουν, υλοποιούν και αξιολογούν εφαρμογές λογισμικού με χρήση γλωσσών προγραμματισμού υψηλού επιπέδου
- Αναλύουν, καταγράφουν απαιτήσεις, σχεδιάζουν, αναλύουν και αξιολογούν πληροφοριακά συστήματα σε σύγχρονους τομείς εφαρμογής
- Αναλύουν και αξιολογούν την ευχρηστία λογισμικού και διαδραστικών συστημάτων
- Κατανοούν, εφαρμόζουν, αξιολογούν και συνθέτουν τεχνολογικές λύσεις που αφορούν σε τεχνολογίες εξυπηρετητών διαδικτύου
- Αναλύουν και σχεδιάζουν βάσεις δεδομένων, αξιοποιούν και αξιολογούν συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων και συστατικών αυτών
- Εφαρμόζουν κριτικά μεθοδολογίες ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων
- Κατανοούν τις αρχές και τις πρακτικές δυνατότητες παράλληλης και κατανεμημένης επεξεργασίας και έχουν τη δυνατότητα εφαρμογής των τεχνικών αυτών
- Κατανοούν, αξιολογούν και εφαρμόζουν τεχνολογίες λειτουργίας πρωτοκόλλων των επιπέδων εφαρμογής, δικτύου, μεταφοράς και σύνδεσης δεδομένων και λειτουργιών φυσικού στρώματος δικτύων Η/Υ
- Γνωρίζουν και κατανοούν τις μεθόδους κωδικοποίησης μέσων (ήχου/εικόνας), τις τεχνολογίες διαχείρισης και επικοινωνίας πολυμεσικού περιεχομένου (ψηφιοποίηση, κωδικοποίηση, συμπίεση, μετάδοση, ανάκτηση)
- Αναλύουν, σχεδιάζουν και υλοποιούν δικτυακές τεχνολογίες και εφαρμογές, σύγχρονες διεπαφές που αφορούν σε τεχνολογίες πολυμέσων
- Κατανοούν, σχεδιάζουν και αξιολογούν λύσεις που αφορούν στη λειτουργία δικτύων τηλεπικοινωνιών
- Κατανοούν τα παιδαγωγικά ζητήματα και γνωρίζουν μεθοδολογίες διδακτικής που εφαρμόζουν τόσο για τη διδασκαλία τεχνολογικών ζητημάτων, όσο και για τη διδασκαλία οποιουδήποτε αντικειμένου με χρήση ψηφιακών συστημάτων

Ικανότητες:
- Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων
- Μοντελοποίηση, σχεδιασμός, ανάπτυξη και συντήρηση λογισμικού
- Προγραμματισμός φλοιού λειτουργικών συστημάτων
- Επιλογή / Υλοποίηση αποδοτικών δομών δεδομένων στην ανάπτυξη λογισμικού
- Ανάπτυξη εφαρμογών υπερμέσων, εκπαιδευτικού λογισμικού, εφαρμογών τρισδιάστατης απεικόνισης
- Σχεδιασμός και υλοποίηση παράλληλων και κατανεμημένων συστημάτων
- Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων
- Μοντελοποίηση, ανάλυση, σχεδίαση και διαχείριση βάσης δεδομένων
- Ανάπτυξη εφαρμογών για τον παγκόσμιο ιστό
- Σχεδιασμός και υλοποίηση δικτυακών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
- Διαχείριση έργων ασφάλειας ψηφιακών συστημάτων
- Αντιμετώπιση προβλημάτων της καθημερινής εκπαιδευτικής ζωής και με τη χρήση τεχνολογιών ψηφιακών συστημάτων
- Αποτελεσματική συμμετοχή στη σχολική εκπαιδευτική διαδικασία

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης

Σχέση με την απασχόληση

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών έχουν πλήρως κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα με βάση την ακόλουθη νομοθεσία: Α. Συμπεριλαμβάνονται στον κλάδο της Πληροφορικής (σύμφωνα με το Π.Δ. 44 -ΦΕΚ 58/τ. ’Α /8-4-2009) Β. Έχουν την ικανότητα να ασχοληθούν ενδεικτικά με δραστηριότητες όπως μελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, υλοποίηση, εγκατάσταση, επίβλεψη, λειτουργία, αξιολόγηση, διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και πιστοποίηση στους επιστημονικούς τομείς του υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών, της πληροφορικής, των συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εφαρμογών διαδικτύου των συστημάτων και εφαρμογών, γραφικών, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και επεξεργασίας ομιλίας Γ. Το Πτυχίο του Τμήματος συμπεριλαμβάνεται στα προσόντα διορισμού στον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής σε θέσεις φορέων του Δημοσίου (ΠΔ 50/ΦΕΚ 39/5-3-2001 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 347/2003 -ΦΕΚ 315/τ.Α’/31-12-2003) Επιπρόσθετα το Τμήμα, μετά την παρακολούθηση ειδικού κύκλου μαθημάτων χορηγεί στους αποφοίτους του, Πιστοποιητικό απόκτησης Παιδαγωγικής Επάρκειας, επομένως αυτοί κατέχουν τα προσόντα διορισμού στον Κλάδο ΠΕ19 Πληροφορικής Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας (Π.Δ. 118/1995 ΦΕΚ 75/τ.Α’/18-4-1995 , Ν.3794/ΦΕΚ 156τ.Α’/4-9-2009 (άρθρο 39) & Παιδαγωγική επάρκεια (Ν.3848/ΦΕΚ 71/τ.Α’/19-5-2010 & Ν. 4186/ΦΕΚ 193/τ.Α’/17-9-2013)

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 4 έτη

Συμπληρώματα

Θεματικοί Τομείς

Κατάρτιση για δασκάλους με θεματική εξειδίκευση
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Χρήση υπολογιστών
Σχεδιασμός και διαχείριση βάσεων δεδομένων και δικτύων
Ανάπτυξη και ανάλυση λογισμικού και εφαρμογών