Πτυχίο Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Περιγραφή

Ως προς τα μαθησιακά αποτελέσματα, οι απόφοιτοι πρέπει να είναι ικανοί να
αναπτύξουν νέα τεχνογνωσία που αφορά σε τομείς βασικής έρευνας αιχμής με
εφαρμογές στην υγεία και το περιβάλλον, να έχουν τη δυνατότητα: α)εφαρμογής των γνώσεών τους σε εργαστήρια αναλύσεων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, σε διαγνωστικά κέντρα, σε εταιρείες βιοτεχνολογίας, σε
δημόσια ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα, μονάδες παρακολούθησης ποιότητας περιβάλλοντος, εταιρείες βιοτεχνολογίας και τροφίμων, κέντρα αναπτυξιακού σχεδιασμού, διοικητικές υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων, εταιρείες ελέγχου ποιότητας περιβάλλοντος και τροφίμων, πανεπιστημιακούς φορείς και βιομηχανίες, β) μεταφοράς των γνώσεών τους σε φορείς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τις Βιοεπιστήμες.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Δια Ζώσης
Ηλεκτρονική μάθηση

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 4 έτη