Πτυχίο Παιδαγωγού Ειδικής Αγωγής. Κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγών β) Δασκάλων. Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Περιγραφή

ΓΝΩΣΕΙΣ
Με την ολοκλήρωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Π.Τ.Ε.Α., οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν συμπεριφορές μαθητών που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής, να εντάσσουν τις συμπεριφορές αυτές σε ταξινομικά πλαίσια της Ειδικής Αγωγής.
• Διαθέτουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σώμα γνώσεων πάνω στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, στο οποίο εμπεριέχονται στοιχεία από τις επιστημονικές ή άλλες εξελίξεις αιχμής
• Κατανοούν τις έννοιες, τις μεθόδους και πρακτικές του θεωρητικού και επιστημονικού πεδίου της ειδικής αγωγής, ώστε να εμβαθύνουν, να διευρύνουν και να προσαυξάνουν τις προγενέστερες γνώσεις τους.
• Διαθέτουν αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής του επιστημονικού γνωστικού πεδίου της ειδικής αγωγής και των συναφών επιστημονικών πεδίων, καθώς και των τρεχουσών και καινοτόμων εφαρμογών.
• Κατέχουν αναλυτική και προηγμένη γνώση του αντικειμένου τους, συμπεριλαμβανομένης της κριτικής κατανόησης των θεωριών, βασικών εννοιών, αρχών και μεθοδολογιών στην ειδική αγωγή και στους συναφείς επιστημονικούς τομείς.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Είναι σε θέση να αξιολογούν και να συνδέουν τις συμπεριφορές αυτές με συγκεκριμένες θεωρίες από τα γνωστικά αντικείμενα που διδάχθηκαν, και μπορούν να διατυπώσουν και να εφαρμόζουν σαφή και αναπτυξιακά κατάλληλα πλάνα παιδαγωγικής και εκπαιδευτικής παρέμβασης.
• Αναλύουν και προσαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους ώστε να τις εφαρμόζουν σε ποικίλα θέματα του επιστημονικού πεδίου στης ειδικής αγωγής, ανταποκρινόμενοι τόσο στις ανάγκες του επαγγελματικού τους ρόλου όσο και για να αποκτήσουν νέα γνώση.
• Εφαρμόζουν ορθά τα κατάλληλα εργαλεία και τις κατάλληλες τεχνικές για την υποστήριξη των μαθητών στην ειδική αγωγή.
• Επιλύουν σύνθετα ή νέα προβλήματα στην ειδική αγωγή και αναπτύσσουν ολοκληρωμένες, και δημιουργικές ή καινοτόμες λύσεις, υποστηρίζοντας της λύσεις και τις απόψεις τους με τρόπο μεθοδικό και επιστημονικό.
• Χρησιμοποιούν επιστημονικές πηγές ή και πηγές εξειδικευμένες σε υλικό στην ειδική αγωγή αναλύουν και επιλέγουν με τρόπο κριτικό και υπεύθυνο τις ιδέες και τις πληροφορίες για τα στοιχεία εκείνα τα οποία τους αφορούν.
• Αναπτύσσουν ζητήματα στο πλαίσιο της ειδικής αγωγής βάσει επιστημονικής τεκμηρίωσης και διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις κατά περίπτωση συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις του θέματος.
• Επικοινωνούν με εξειδικευμένες και μη ομάδες και κοινό, ώστε να μεταφέρουν προφορικά, γραπτά και με άλλα μέσα, πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα στα περιβάλλοντα της Ειδικής Αγωγής (τόσο στην Ειδική όσο και στη Γενική Αγωγή) ώστε να λαμβάνουν τις κατάλληλες αποφάσεις για την βέλτιστη μαθησιακή και κοινωνική προσαρμογή των μαθητών, καθώς και να συνεργάζονται με άλλους επαγγελματίες στο πλαίσιο μιας πιο πολυ-επίπεδης και συστημικής παρέμβασης.
• Σχεδιάζουν, διαχειρίζονται και υλοποιούν ερευνητικές εργασίες με επίβλεψη στο πλαίσιο του επιστημονικού πεδίου σπουδών τους, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.
• Μεταφέρουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που απέκτησαν σε επαγγελματικό ή επιχειρηματικό πλαίσιο και τις εφαρμόζουν με αυτονομία και με τρόπο που δείχνει επαγγελματισμό και κοινωνική υπευθυνότητα.
• Λαμβάνουν αποφάσεις, τις αξιολογούν και αναλαμβάνουν την ευθύνη τους σε σύνθετα επαγγελματικά πλαίσια στην ειδική αγωγή τα οποία συχνά, μεταβάλλονται και εξελίσσονται.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Δια Ζώσης
Πρακτική άσκηση

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών στην Ειδική Αγωγή συγκαταλέγεται στα προσόντα που εντάσσουν τους αποφοίτους στους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.). Tα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Π.Τ.Ε.Α. κατοχυρώθηκαν με το Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ τ.199/2-10-2008) και συγκεκριμένα με το άρθρο 19, παρ.1 ορίστηκε η σύσταση νέων κλάδων εκπαιδευτικών ΕΑΕ, ως ακολούθως: Κλάδος ΠΕ 61 (Νηπιαγωγών ΕΑΕ) και Κλάδος ΠΕ 71 (Δασκάλων ΕΑΕ)

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Πτυχίο Π.Ε.Α.