Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Περιγραφή

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων του προγράμματος o φοιτητής είναι σε θέση:
• να αναλύει και να κατανοεί κριτικά τις παιδαγωγικές προκλήσεις των σύγχρονων κοινωνικών εξελίξεων
•να κατανοεί τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά μαθαίνουν και επεξεργάζονται τα γνωστικά αντικείμενα
•να γνωρίζει πώς να δημιουργεί, να εμπλουτίζει και να ανασχεδιάζει μαθησιακά περιβάλλοντα
•να στηρίζει την ενεργητική, διερευνητική μάθηση εκ μέρους των παιδιών
•να εξειδικεύει τις θεωρητικές του γνώσεις σε σχέση με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα μάθησης των μαθητριών/μαθητών τους, να αναστοχάζεται πάνω στις πρακτικές του, να ερευνά το έργο του, τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις του και να αναπροσαρμόζει τη διδασκαλία του με βάση την έρευνα
•να έχει επαρκώς και πολύπλευρα αναπτύξει την κριτική, την αναλυτική και τη συνθετική του ικανότητα
•να κατανοεί και να χρησιμοποιεί την τεχνολογία και τους εποπτικούς πόρους για να ενισχύσει τη μάθηση
•να γνωρίζει πώς να σχεδιάζει, να οργανώνει, να εφαρμόζει και να αξιολογεί τη διδασκαλία προκειμένου να ανταποκριθεί στους προκαθορισμένους στόχους και προτεραιότητες

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Δια Ζώσης
Πρακτική άσκηση

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών είναι απαραίτητος για την άσκηση του επαγγέλματος του Δασκάλου με βάση τον Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ. Α΄/30-9-1985) και τις τροποποιήσεις του.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Πτυχίο Π.Τ.Δ.Ε.