Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία". Κατευθύνσεις: α) "Συμβουλευτική στην Ψυχική Υγεία / Ψυχοθεραπεία" β) "Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση/ Σχολική Συμβουλευτική". Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Περιγραφή

Οι φοιτητές αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις και αναπτύσσουν κατάλληλες δεξιότητες και ικανότητες Συμβουλευτικής σε ζητήματα που αφορούν: α) την Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή, β) το χώρο της Ψυχικής και Σωματικής Υγείας, γ) τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και δ) την Πολιτισμική και Πολυπολιτισμική Προσέγγιση Ατόμων που ανήκουν σε Μειονότητες.
Συγκεκριμένα, οι μαθησιακοί στόχοι του ΠΜΣ είναι, με την ολοκλήρωσή του, οι εκπαιδευόμενοι:
 Να αναπτύξουν τη ψυχολογική τους σκέψη,
 Να αναπτύξουν σε μεγάλο βαθμό τη στάση και τη φιλοσοφία ζωής που θα πρέπει να διέπει τον επαγγελματία στο χώρο της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, που ασκεί Συμβουλευτική,
 Να γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία της συμβουλευτικής σχέσης, και να αναπτύξουν την ικανότητα για δημιουργία ποιοτικής διαπροσωπικών σχέσεων τόσο στο χώρο της εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής όσο και της Ψυχικής Υγείας,
 Να έχουν την ικανότητα να δημιουργούν μια ποιοτική συμβουλευτική σχέση,
 Να καλλιεργήσουν ένα συμβουλευτικό τρόπο σκέψης και προσέγγισης πολύπλοκων φαινομένων,
 Να γνωρίζουν και να εξοικειωθούν με τις έννοιες και τις θεωρίες της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, ώστε να αναπτύξουν σταδιακά μια σταθερή βάση για την άσκηση της Συμβουλευτικής,
 Να επιδεικνύουν σεβασμό και έμπρακτη αποδοχή της διαφορετικότητας των ατόμων, όπως για παράδειγμα φυλή, ηλικία, σεξουαλικός προσανατολισμός, φύλο, αναπηρία κ.λπ.,
 Να αναπτύξουν κατανόηση και κριτική σκέψη για σύγκριση διαφορετικών Συμβουλευτικών Προσεγγίσεων,
 Να έχουν προχωρήσει την προσωπική τους ανάπτυξη, βελτιώνοντας την αυτογνωσία τους και διαχειριζόμενοι δικά τους προσωπικά θέματα και δυσκολίες,
 Να έχουν κατακτήσει θεωρητικά και πρακτικά τις τεχνικές συμβουλευτικής παρέμβασης,
 Να μπορούν να παρακολουθήσουν συμβουλευτικά ένα άτομο με ή χωρίς ειδικές ανάγκες που παρουσιάζει ψυχολογικές δυσκολίες και προβλήματα προσαρμογής, καθώς και των ατόμων του περιβάλλοντός του.
 Να έχουν τις ικανότητες και τις δεξιότητες για την καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας και τη στήριξη μαθητών με ή χωρίς ειδικές ανάγκες που παρουσιάζουν συναισθηματικές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς, προσαρμογής και μάθησης, καθώς και των εκπαιδευτικών τους,
 Να έχουν τις δεξιότητες για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού/ανισότητας, καθώς και για την ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες, των γυναικών και άλλων ευπαθών και/ή πολιτισμικά μειονοτικών ομάδων στην Ελληνική κοινωνία και αγορά εργασίας,
 Να είναι σε θέση να προωθήσουν και να συνδέσουν τη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική εφαρμογή στη Συμβουλευτική, με έμφαση στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση κατάλληλων συμβουλευτικών προσεγγίσεων και παρεμβάσεων σε διάφορα πλαίσια και πληθυσμούς.
 Να έχουν αναπτύξει το συμβουλευτικό τους ρόλο, παράλληλα με τον συνηθισμένο παραδοσιακό τους έργο σύμφωνα με τις βασικές τους σπουδές, ώστε να είναι ικανοί για κατάλληλη συμβουλευτική παρέμβαση,
 Να γνωρίζουν και να αναπτύξουν μια σε βάθος κατανόηση των αρχών δεοντολογίας που διέπουν το επάγγελμα του Συμβούλου, που θα πρέπει να σέβονται και να τηρούν στην συμβουλευτική πρακτική τους.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Δια Ζώσης
Πρακτική άσκηση

Σχέση με την απασχόληση

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο ΦΕΚ 1217/10-4-2019 διαπίστωσε τη συνάφεια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία» με το αντικείμενο της Σχολικής Ψυχολογίας. Η παραπάνω συνάφεια αποτελεί το ειδικό τυπικό προσόν (ΦΕΚ 199/2-10-2008) που επιτρέπει στους αποφοίτους του ΠΜΣ να ενταχθούν στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.). Επίσης, οι απόφοιτοι/ες του Προγράμματος μπορούν να εργαστούν ως «Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας». Συγκεκριμένα, πέρα από τα επαγγελματικά δικαιώματα που έχουν από το βασικό τους πτυχίο, οι απόφοιτοι μπορούν να εγγραφούν άμεσα στην «Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής» και, μέσω του Εμπορικού Επιμελητηρίου, να κάνουν έναρξη επιτηδεύματος στην εφορία ως «Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας».

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 2 έτη

Συμπληρώματα

Θεματικοί Τομείς

Προσωπικές δεξιότητες και ανάπτυξη
Ψυχολογία
Υγεία
Κοινωνική εργασία και συμβουλευτική