Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Νευροαποκατάσταση". Τμήμα Ιατρικής. Σχολή Επιστημών Υγείας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Περιγραφή

ΓΝΏΣΕΙΣ
• Κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ του εγκεφάλου και της παραγωγής της ανθρώπινης κίνησης (movement sciences)
• Μεταφορά αυτής της γνώσης στην καθημερινή κλινική πράξη μέσω των αρχών της νευροαποκατάστασης
• Κατανόηση του ρόλου των διαφόρων περιοχών του εγκεφάλου στο σχεδιασμό και την παραγωγή της κίνησης, και των αλλαγές που συμβαίνουν στις νευρωνικές συνάψεις μετά από νευρολογική βλάβη
• Εξοικίωση με το ρόλο των υγιών δομών και της πλαστικότητας, τη σημασία της έγκαιρης αντιμετώπισης και των κατευθυντήριων γραμμών καθώς και τις αρχές της νευροαποκατάστασης στις διάφορες νευρολογικές παθήσεις και πώς αυτές τροποποιήθηκαν μετά από καινοτόμες έρευνες στις νευροεπιστήμες.


ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

• Κατανόηση της ανάπτυξης τεχνικών και μεθοδολογιών προσέγγισης των ατόμων με κινητικά προβλήματα με στόχο την αντιμετώπιση απειλητικών και δυσάρεστων για την ζωή καταστάσεων.
• Η παροχή γνώσης στις σύγχρονες απόψεις για την επίδραση της κίνησης στην υγεία, όπως αυτά περιγράφονται στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία.
• Υψηλού επιπέδου εξειδίκευση και παροχή απαιτούμενων δεξιοτήτων για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.
• Η προαγωγή και την ανάπτυξη ποιοτικής έρευνας στις επιστήμες της υγείας.
• Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.


ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
• Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν να χειρίζονται, να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν προγράμματα παρέμβασης ανάλογα με την υποκείμενη νευρολογική νόσο
• Θα μπορούν να πραγματοποιούν βιβλιογραφική αναζήτηση, συγγραφή, παρουσίαση και κριτική αξιολόγηση των νεότερων εξελίξεων στον τομέα της νευροαποκατάστασης και των νευρολογκών παθήσεων
• Οι απόφοιτοι θα μπορούν να συμμετέχουν στο σχεδιασμό προγραμμάτων νευροαποκατάστασης είτε νευροαποκατάστασης με εξειδίκευση στη γνωστική νευροαποκατάσταση

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Δια Ζώσης
Εξ αποστάσεως
Πρακτική άσκηση

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 2 έτη