Διδακτορικό Δίπλωμα στην "Βιοχημεία και Βιοτεχνολογία". Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Περιγραφή

Το διδακτορικό είναι η κατάληξη μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά την οποία ο υποψήφιος διδάκτορας ασχολείται ερευνητικά και πειραματικά με τα αντικείμενα της μελέτης του, εφαρμόζει ποικίλες εξελιγμένες τεχνικές βιοχημείας και βιοτεχνολογίας, διερευνά την βιβλιογραφία του θέματός του και τελικά, παράγει αποτελέσματα τα οποία αποτελούν πρωτότυπα ευρήματα που δημοσιεύονται σε διεθνή περιοδικά με κριτές. Στη συνέχεια ο υποψήφιος προχωρεί στη συγγραφή της διατριβής, που είναι και αυτή μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και γι΄αυτό ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες δομής και παρουσίασης του κειμένου.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Μικτή φοίτηση (εξ αποστάσεως και δια ζώσης)

Σχέση με την απασχόληση

Ο κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών έχει το πλεονέκτημα να διεκδικήσει καλύτερες θέσεις εργασίας, σε ακαδημαϊκές θέσεις, σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, ιδρύματα και εργαστήρια που ανήκουν στο δημόσιο ή σε ιδιώτες.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 3 έτη