Πτυχίο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Περιγραφή

Γενικό πλαίσιο κατάρτισης:
Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Επιστήμης, καθώς και τις εφαρμογές τους σε κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα
Δεξιότητες, εφόδια προς αξιοποίηση:
Οι απόφοιτοι του Τμήματος θα αποκτήσουν γνώσεις ως προς:
- την ανάλυση των σύγχρονων θεωριών και συστημάτων Λογιστικής και κριτική διερεύνηση των τρόπων λογιστικής καταγραφής των λογιστικών γεγονότων, βάση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ) και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π).
- τους κλάδους της Λογιστικής επιστήμης που ασχολούνται με την ανάλυση των λογιστικών δεδομένων με σκοπό την παροχή πληροφοριών και την εξαγωγή συμπερασμάτων από τη Διοίκηση (Διοικητική Λογιστική – Managerial Accounting) και τους επενδυτές (Χρηματοοικονομική Λογιστική – Financial Accounting).
- την ανάλυση θεμάτων λογιστικής τα οποία σχετίζονται άμεσα με την τρέχουσα ελληνική πραγματικότητα και την πορεία της ελληνικής οικονομίας, όπως η λογιστική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ).
- τα εργαλεία της Πληροφορικής τα οποία σχετίζονται με την διάχυση των λογιστικών πληροφοριών και την επεξεργασία τους με σκοπό την άσκηση αποτελεσματικής διαχείρισης των επιχειρήσεων.
- τις οικονομετρικών τεχνικών με σκοπό τη επεξεργασία των οικονομικών δεδομένων, γεγονός που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση εμπειρικής έρευνας στην Λογιστική – Χρηματοοικονομική Επιστήμη.
- τη μεθοδολογία στην επιστημονική έρευνα
- τη φορολογική νομοθεσία που σχετίζεται με τη φορολογία εταιρειών, φυσικών και νομικών προσώπων.
- τα λογιστικά λογισμικά πακέτα των Εργαστηρίων Λογιστικών Εφαρμογών
Ικανότητες, προοπτικές, σταδιοδρομία:
Η ολοκληρωμένη θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση των φοιτητών σε πολύ συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες, μέσω εκτενούς χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής, αλλά και μέσω της εφαρμογής των γνώσεων στην πρακτική άσκηση εκτιμάται ότι θα δώσει προοπτικές απασχόλησης σε επαγγελματικές δραστηριότητες όπως:
Εποπτεία, τήρηση και ενημέρωση Λογιστικών βιβλίων.
Εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο επιχειρήσεων και οργανισμών.
Κοστολόγησης και σύνταξη προϋπολογισμών.
Αξιολόγηση επενδύσεων.
Σύνταξη χρηματοοικονομικών αναλύσεων και εκτιμήσεων.
Παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών και εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών.
Διαχείριση επενδυτικών προγραμμάτων
Χρηματοοικονομική παρακολούθηση, κ.ά.
Σχεδιασμός και ανάπτυξη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και προϊόντων.Γνώση για τις πλέον σύγχρονες τάσεις που επικρατούν αυτή τη στιγμή στον επιστημονικό χώρο της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής
Εξοικείωση με τα εργαλεία της πληροφορικής για τη διαρκή ενημέρωσή τους και παρακολούθηση των ταχύτατα μεταβαλλόμενων χώρων της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής
Καλλιέργεια της σφαιρικής γνώσης του χώρου της εφαρμοσμένης λογιστικής και χρηματοοικονομικής ανάλυσης τόσο στην Ελληνική όσο και στη Διεθνή πραγματικότητα

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Δια Ζώσης
Πρακτική άσκηση

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών συνδέεται με τα κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος σύμφωνα με το Π.Δ. 349/89 (ΦΕΚ 159/14.6.89 τ.Α)

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Πατρών

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 4 έτη