Πτυχίο Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας. Κατευθύνσεις: 1. Επιστημών της Εκπαίδευσης/ Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης 2. Κοινωνικής Εργασίας. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Πατρών.

Περιγραφή

Κατεύθυνση Επιστημών της Εκπαίδευσης: Γνώσεις: ο/η απόφοιτος/η διαθέτει προχωρημένες γνώσεις για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και για το επιστημονικό πεδίο των Επιστημών της Εκπαίδευσης, οι οποίες συνεπάγονται κριτική κατανόηση θεωριών και αρχών. Δεξιότητες: Κατέχει προχωρημένες δεξιότητες και έχει τη δυνατότητα να αποδείξει την απαιτούμενη δεξιοτεχνία καινοτομία για επίλυση σύνθετων και απρόβλεπτων προβλημάτων στο πεδίο του εκπαιδευτικού της πράξης ή της επιστημονικής περιοχής (Επιστήμες της Εκπαίδευσης). Ικανότητες: Μπορεί να διαχειρίζεται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες ή σχέδια εργασίας, με ανάληψη ευθύνης για τη λήψη αποφάσεων σε απρόβλεπτα περιβάλλοντα εργασίας (σχολική μονάδα/σχολική τάξη) ή του επιστημονικού πεδίου (Επιστήμες της Εκπαίδευσης). Αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διαχείριση της μαθησιακής και πνευματικής ανάπτυξης των μαθητών του. Κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας: Γνώσεις: ο/η απόφοιτος/η διαθέτει προχωρημένες γνώσεις στο πεδίο εργασίας της Κοινωνικής Εργασίας και στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο, οι οποίες συνεπάγονται κριτική κατανόηση θεωριών και αρχών. Δεξιότητες: Κατέχει προχωρημένες δεξιότητες και έχει τη δυνατότητα να αποδείξει την απαιτούμενη δεξιοτεχνία καινοτομία για την επίλυση σύνθετων και απρόβλεπτων προβλημάτων στο επαγγελματικό και επιστημονικό πεδίο της Κοινωνικής Εργασίας. Ικανότητες: Μπορεί να διαχειρίζεται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες ή σχέδια εργασίας, με ανάληψη ευθύνης για τη λήψη αποφάσεων σε απρόβλεπτα περιβάλλοντα εργασίας ή της επιστήμης (στο χώρο της κοινωνικής εργασίας). Αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διαχείριση της προστασίας και ανάπτυξης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Δια Ζώσης
Πρακτική άσκηση

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών (προσόν) είναι απαραίτητος για την άσκηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή του κοινωνικού λειτουργού. Η πρόσβαση στο επάγγελμα γίνεται κατόπιν διαδικασιών επιλογής.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Πατρών

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Πτυχίο ΤΕΠΕΚΕ