Διδακτορικό Δίπλωμα στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και στην Κοινωνική Εργασία. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Πατρών.

Περιγραφή

Γνώσεις: Ο/η κάτοχος του διδακτορικού διπλώματος διαθέτει γνώσεις στα πλέον προχωρημένα όρια στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και/ή της Κοινωνικής Εργασίας και στη διασύνδεσή του με άλλα πεδία. Δεξιότητες: Κατέχει πλέον προχωρημένες και εξειδικευμένες δεξιότητες και τεχνικές, συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης και της αξιολόγησης που απαιτούνται για την επίλυση κρίσιμων προβλημάτων στην έρευνα τη διερεύνηση και τον επαναπροσδιορισμό των υφιστάμενων γνώσεων ή της υφιστάμενης επαγγελματικής πρακτικής στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και/ή στην Κοινωνική Εργασία. Ικανότητες: Επιδεικνύει ουσιαστικό κύρος, καινοτομία, αυτονομία, επιστημονική και επαγγελματική ακεραιότητα και σταθερή προσήλωση στη διαμόρφωση νέων ιδεών ή διαδικασιών στην πρωτοπορία των Επιστημών της Εκπαίδευσης και/ή της Κοινωνικής Εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας

Περαιτέρω πληροφορίες

Δια Ζώσης
Μικτή φοίτηση (εξ αποστάσεως και δια ζώσης)

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών είναι απαραίτητος για την πρόσβαση σε θέση μελών ΔΕΠ ή σε ερευνητικές θέσεις στο χώρο των Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Εργασίας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Πατρών

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 3 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Διδακτορικό Δίπλωμα ΤΕΠΕΚΕ