Διδακτορικό Δίπλωμα στην Βιολογία. Τμήμα Βιολογίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Πατρών.

Περιγραφή

Ως προς τις γνώσεις ο διπλωματούχος:
(α) αποκτά αυξημένη εξειδικευμένη γνώση σε συγκεκριμένο τομέα της Bιολογίας, που εμπεριέχει επαρκή στοιχεία από τις επιστημονικές εξελίξεις αιχμής και συνιστά τη βάση για πρωτότυπη σκέψη, ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα,
(β) επιδεικνύει κριτική κατανόηση των αρχών, θεωριών, μεθοδολογιών και πρακτικών του πεδίου ενασχόλησής του, καθώς και της διασύνδεσής του με άλλους γνωστικούς τομείς και
(γ) διαθέτει αυξημένη κριτική αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής και των θεμάτων αιχμής του συγκεκριμένου γνωστικού πεδίου ενασχόλησής του. Επίσης συλλέγει αναλύει, ερμηνεύει και παρουσιάζει δεδομένα μιας εκτεταμένης έρευνας, κάνοντας πρωτότυπη διατριβή και παρουσιάζοντας επιστημονικές δημοσιεύσεις, σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

Ως προς τις δεξιότητες, ο εκπαιδευόμενος είναι ικανός να
(α) εφαρμόζει με ευχέρεια τις θεωρίες και μεθοδολογίες του αντικειμένου του σε άλλες ερευνητικές εργασίες ή μελέτες και στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε σύνθετα, διεπιστημονικά ή πρωτοποριακά ζητήματα,
(β) αξιολογεί, ερμηνεύει και προωθεί τη σύγχρονη επιστημονική έρευνα και μελέτες συναφείς με το αντικείμενο του διδακτορικού του,
(γ) τεκμηριώνει τις θέσεις του με εξειδικευμένες πληροφορίες και επιχειρήματα, σχετικά με το αντικείμενο του διδακτορικού του, προς εξειδικευμένο ή μη κοινό με σαφήνεια, επάρκεια και ακρίβεια.

Ο εκπαιδευόμενος αποκτά τις εξής ικανότητες:
(α) έχοντας αναπτύξει με αυτονομία τις γνώσεις και τις ικανότητές του σε υψηλό επίπεδο, μπορεί να εφαρμόζει με επαγγελματισμό τις εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες που απέκτησε από την εκπόνηση του διδακτορικού του και να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά νέα, διεπιστημονικά ή απρόβλεπτα ζητήματα,
(β) επιλύει προβλήματα και λαμβάνει στρατηγικές αποφάσεις με αφετηρία την επαγωγική σκέψη, που αποκτήθηκε από την ενδελεχή μελέτη του αντικειμένου του διδακτορικού του,
(γ) μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη των γνώσεων και των πρακτικών στον ακαδημαϊκό, επαγγελματικό και επιχειρηματικό χώρο. Ως διπλωματούχος διδάκτορας και ακαδημαϊκός αποκτά διεθνή αναγνώριση μέσω ερευνητικών αναφορών σε εργασίες του, προσκλήσεων σε επιστημονικές ομιλίες και συνέδρια, ανάθεσης αξιολόγησης άρθρων ερευνητικών προτάσεων και διδακτορικών διατριβών, συμμετοχής σε επιτροπές έκδοδης επιστημονικών περιοδικών και συμμετοχής σε οργάνωση συνεδρίων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Δια Ζώσης
Εξ αποστάσεως
Μικτή φοίτηση (εξ αποστάσεως και δια ζώσης)
Μάθηση στο χώρο εργασίας

Σχέση με την απασχόληση

O διδακτορικός τίτλος είναι απαραίτητος για εργασία ως Καθηγητής σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και ως Ερευνητής σε Ερευνητικά Ινστιτούτα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Πατρών

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 3 έτη