ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "Σχεδιαστών Δομικών Έργων "

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος πτυχίου αυτής της επαγγελματικής ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ

1. Περιγράφει τα είδη των μελετών που συντάσσονται για την κατασκευή δομικών έργων (ιδιωτικών – δημοσίων) και τις διαδικασίες εκτέλεσής τους.
2. Αναγνωρίζει τους συμβολισμούς, το αναγκαίο περιεχόμενο και τα είδη των σχεδίων δομικών έργων.
3. Περιγράφει βασικές έννοιες του πολεοδομικού σχεδιασμού.
4. Αναγνωρίζει δομικά υλικά και μηχανήματα τεχνικών έργων.
5. Απαριθμεί και αναλύει τα θερμικά, ηχομονωτικά χαρακτηριστικά των δομικών υλικών.
6. Περιγράφει τον τρόπο εκτέλεσης όλων των σταδίων των οικοδομικών εργασιών (σκυροδέτηση, εκσκαφές, αντιστηρίξεις, δόμηση τοίχων, επιχρίσματα, επικαλύψεις κλπ.), τους κανονισμούς ασφάλειας και τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος.
7. Περιγράφει τις βασικές αρχές τοπογραφίας και οργάνωσης εργοταξίου.
8. Αναφέρει τους κανονισμούς ασφαλείας των οικοδομικών εργασιών.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Εκπονεί σχέδια δομικών έργων με χρήση σχεδιαστικών οργάνων (αρχιτεκτονικά σχέδια, ξυλότυποι, αναπτύγματα οπλισμών, τοπογραφικά διαγράμματα, διαγράμματα κάλυψης, σχέδια οδοποιίας και υδραυλικών έργων).
2. Σχεδιάζει μέσω Η/Υ (AYTOCAD) σχέδια δύο και τριών διαστάσεων (2D, 3D)
3. Αποδίδει με φωτορεαλισμό τα 3D σχέδια.
4. Εκτυπώνει σχέδια τεχνικών έργων 2D, 3D σε διάφορες κλίμακες.
5. Χρησιμοποιεί λογισμικό για τη συμπλήρωση εντύπων για έκδοση οικοδομικής άδειας.
6. Εκτελεί προμετρήσεις και επιμετρήσεις υλικών και εργασιών.
7. Χειρίζεται τοπογραφικά όργανα για την αποτύπωση γηπέδων (μετροταινία, ακόντια, θεοδόλιχο, γεωδαιτικό σταθμό, ορθόγωνο, πυξίδα, κλισίμετρο, GPS, χωροβάτη, ηλεκτρονικό αποστασιόμετρο).
8. Υπολογίζει τον συντελεστή διαπερατότητας κτηρίου.
9. Πραγματοποιεί εργαστηριακούς ελέγχους δομικών υλικών.
10. Συντάσσει τα απαραίτητα υποβλητέα έγγραφα κατά τις διαδικασίες εκτέλεσης ιδιωτικών δημοσίων έργων.
11. Φροντίζει να τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας, υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Συνεργάζεται με άλλους τεχνικούς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
2. Αναγνωρίζει και κατανοεί τις συνθετικές ιδέες του Μηχανικού στα προσχέδια και τις υλοποιεί στα τελικά σχέδια.
3. Δίνει λύσεις σε τεχνικά προβλήματα που προκύπτουν εκτάκτως κατά την πορεία εκτέλεσης δομικών έργων.


Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας – ΕΠΑ.Λ. έχουν δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κάθε ειδικότητας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση στο ΕΠΑ.Λ. έχουν οι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) ή οι απόφοιτοι της Α΄ Τάξης ΓΕΛ (εγγράφονται στη Β΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ.). Οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας – ΕΠΑ.Λ. έχουν τη δυνατότητα απόκτησης, κατόπιν σχετικών εξετάσεων, Απολυτηρίου ΕΠΑΛ και πρόσβασης στην Τάξη Μαθητείας με την προϋπόθεση κτήσης και του Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ.

Τρόποι απόκτησης

Ο τίτλος αποκτάται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.