ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού"

Περιγραφή


Ο/Η κάτοχος πτυχίου αυτής της επαγγελματικής ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ

1. Περιγράφει τη φύση, τη λειτουργία και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων ψύξης και κλιματισμού και των συνιστωσών τους.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Εγκαθιστά, ρυθμίζει και ελέγχει ψυκτικές και κλιματιστικές μονάδες όλων των τύπων (μονομπλόκ, SPLIT, ημικεντρικές με δίκτυο αεραγωγών κλπ.).
2. Εκτελεί εργασίες επί των χαλκοσωλήνων.
3. Εκτελεί συναρμολόγηση ψυκτικού κυκλώματος.
4. Εκτελεί φόρτιση μονάδας με ψυκτικό ρευστό και άλλες εργασίες συντήρησης (service).
5. Εκτελεί σύνδεση και ρύθμιση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών Σ.Α.Ε. και προστασίας.
6. Συντηρεί και επισκευάζει ψυκτικές και κλιματιστικές μονάδες όλων των τύπων.
7. Ελέγχει την καλή λειτουργία όλων των κύριων και βοηθητικών εξαρτημάτων των ψυκτικών κυκλωμάτων.
8. Αντικαθιστά και επισκευάζει εξαρτήματα του κυκλώματος κλιματισμού.
9. Υπολογίζει και επιλέγει τα στοιχεία ψυκτικών και κλιματιστικών συσκευών και εγκαταστάσεων.
10. Σχεδιάζει κυκλώματα ψυκτικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων, όψεις και τομές εξαρτημάτων του κύκλου ψύξης και όψεις ψυκτικών - κλιματιστικών μονάδων.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Συνεργάζεται με άλλους τεχνικούς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
2. Εργάζεται αυτόνομα.Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας – ΕΠΑ.Λ. έχουν δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κάθε ειδικότητας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση στο ΕΠΑ.Λ. έχουν οι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) ή οι απόφοιτοι της Α΄ Τάξης ΓΕΛ (εγγράφονται στη Β΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ.). Οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας – ΕΠΑ.Λ. έχουν τη δυνατότητα απόκτησης, κατόπιν σχετικών εξετάσεων, Απολυτηρίου ΕΠΑΛ και πρόσβασης στην Τάξη Μαθητείας με την προϋπόθεση κτήσης και του Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ.

Τρόποι απόκτησης

Ο τίτλος αποκτάται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.