ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων"

Περιγραφή


Ο/Η κάτοχος πτυχίου αυτής της επαγγελματικής ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ

1. Κατανοεί τη σχετικότητα των θεωρητικών γνώσεων και των πληροφοριών που σχετίζονται με ένα πεδίο εργασίας ή σπουδών.
2. Αξιολογεί και ερμηνεύει δεδομένα για την καθιέρωση βασικών αρχών και εννοιών σε ένα συγκεκριμένο πεδίο εργασίας.
3. Κατανοεί δεδομένα και διαδικασίες κατά την εφαρμογή πιο πολύπλοκων εργασιών.
4. Επιλέγει και χρησιμοποιεί τις σχετικές γνώσεις που αποκτήθηκαν για να φέρει εις πέρας συγκεκριμένες δράσεις.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Επιδεικνύει αποτελεσματικότητα στην πραγματοποίηση σύνθετων εργασιών και σε άγνωστα και μη προβλέψιμα περιβάλλοντα.
2. Επικοινωνεί πιο σύνθετες πληροφορίες και επιλύει προβλήματα με την εφαρμογή βασικών μεθόδων, εργαλείων, υλικών και πληροφοριών που παρέχονται σε ένα περιορισμένο περιβάλλον μάθησης.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Εφαρμόζει γνώσεις και δεξιότητες για την εκτέλεση κάποιων εργασιών συστηματικά.
2. Προσαρμόζεται, κατά την επίλυση προβλημάτων, σε περιστάσεις, συμμετέχοντας ενεργά σε δομημένα περιβάλλοντα μάθησης.
3. Ως εποπτευόμενος, συνήθως μέσα στο πλαίσιο του επαγγέλματος, χρησιμοποιεί τη δική του πρωτοβουλία με καθορισμένη ευθύνη και αυτονομία.
4. Αποκτά βασικές ικανότητες ως βάση για τη δια βίου μάθηση.


Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας – ΕΠΑ.Λ. έχουν δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κάθε ειδικότητας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση στο ΕΠΑ.Λ. έχουν οι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) ή οι απόφοιτοι της Α΄ Τάξης ΓΕΛ (εγγράφονται στη Β΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ.). Οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας – ΕΠΑ.Λ. έχουν τη δυνατότητα απόκτησης, κατόπιν σχετικών εξετάσεων, Απολυτηρίου ΕΠΑΛ και πρόσβασης στην Τάξη Μαθητείας με την προϋπόθεση κτήσης και του Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ.

Τρόποι απόκτησης

Ο τίτλος αποκτάται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.