Πτυχίο Ηλεκτρονικού Μηχανικού. Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.

Περιγραφή

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο απόφοιτος του Τμήματος, πτυχιούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, διαθέτει τις εξειδικευμένες γνώσεις και την πρακτική εμπειρία ώστε να μπορεί επιτυχώς να δραστηριοποιηθεί είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Ηλεκτρονικής και ειδικότερα στα παρακάτω αντικείμενα:

1. Αναλογικά / ψηφιακά ηλεκτρονικά εξαρτήματα, διατάξεις, συστήματα και όργανα μέτρησης,
2. Τηλεπικοινωνίες εν γένει (ενσύρματες και ασύρματες, μικροκυματικές – κινητές – δορυφορικές - οπτικές) καθώς και επικοινωνία ψηφιακών δεδομένων,
3. Ηλεκτρονικά Ισχύος, Βιομηχανικά ηλεκτρονικά και αυτοματισμοί, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Μηχατρονικά Συστήματα,
4. Οπτικοακουστικά συστήματα και εγκαταστάσεις, Ραδιοτηλεόραση, Επεξεργασία Ήχου και Εικόνας / Πολυμέσα,
5. Τεχνολογία ηλεκτρονικών υπολογιστών, Δίκτυα Yπολογιστών, Διαδίκτυο και υπηρεσίες πληροφορικής, Εφαρμογές Τηλεματικής,
6. Ηλεκτρομηχανικές διατάξεις, τεχνολογία μικροσυστημάτων
7. Μικροελεγκτές, μικροεπεξεργαστές, ενσωματωμένα συστήματα
8. Αισθητήρια, μετρήσεις και συστήματα συλλογής δεδομένων, Ψηφιακή επεξεργασία δεδομένων,
9. Μικροηλεκτρονική, Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Δομές υλικού (hardware),
10. Συστήματα προστασίας και πυρασφάλειας, ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, συστήματα διασφάλισης ποιότητας,

Στα αντικείμενα αυτά και στους αντίστοιχους τομείς, ο απόφοιτος του Τμήματος θα μπορεί να αναλαμβάνει υπεύθυνα:
i. Μελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη, παραγωγή, εγκατάσταση των αντίστοιχων συστημάτων, διατάξεων ή εξοπλισμού,
ii. Χειρισμό, έλεγχο, επίβλεψη, συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού,
iii. Οργάνωση και επίβλεψη παραγωγής, συναρμολόγησης ή κατασκευής,
iv. Εκπόνηση τεχνικών / οικονομοτεχνικών μελετών, μελετών σκοπιμότητας και καταλληλότητας καθώς και πραγματογνωμοσυνών,
v. Πιστοποίηση, έλεγχο ποιότητας και Η/Μ συμβατότητας εξοπλισμού και εγκαταστάσεων,
vi. Ίδρυση, οργάνωση και διαχείριση επιχειρήσεων,
vii. Παροχή τεχνικών υπηρεσιών και συμβουλευτικών υπηρεσιών,
viii. Σχεδίαση και υλοποίηση προγραμμάτων τεχνολογικής έρευνας για την προαγωγή της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. έχει ως αποστολή την προαγωγή, την ανάπτυξη και μετάδοση των κατάλληλων γνώσεων, στο πεδίο της Επιστήμης και της Τεχνολογίας της Ηλεκτρονικής, τόσο με τη διδασκαλία όσο με την έρευνα, ώστε οι σπουδαστές να αποκτήσουν την μέγιστη δυνατή επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση στο γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. Η συνεχής και αλματώδης ανάπτυξη και διεύρυνση της επιστήμης του Ηλεκτρονικού Μηχανικού καθιστά αναγκαία την αναθεώρηση και τροποποίηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, τόσο ως προς το περιεχόμενο των διδακτικών αντικειμένων όσο και ως προς τις μορφές διδασκαλίας. Από το 1994 πραγματοποιούνται με μια μέση συχνότητα κάθε τέσσερα έτη παρεμβάσεις στο πρόγραμμα σπουδών, έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και των εξειδικευμένων ή νέων γνώσεων που απαιτείται να έχουν οι απόφοιτοι, με δεδομένη τη ραγδαία εξέλιξη της Τεχνολογίας των Ηλεκτρονικών και των Συστημάτων Επικοινωνιών.
Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Ηλεκτρονικής και την εφαρμογή της στους τομείς των Τηλεπικοινωνιών, των Βιομηχανικών Αυτοματισμών, της Πληροφορικής και των υπηρεσιών της κυρίως σε επίπεδο hardware.
Το Τμήμα Ηλεκτρονικής προσφέρει τις βασικές γνώσεις της επιστήμης της Ηλεκτρονικής σε συνδυασμό με θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στους σύγχρονους τομείς της. Στόχος του τμήματος είναι η δημιουργία αποφοίτων που σε επαγγελματική βάση θα ασχοληθούν σ' όλα τα σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τη σχεδίαση, μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρονικών συστημάτων και διατάξεων.

Σχέση με την απασχόληση

O απόφοιτος του Τμήματος ανακηρύσσεται «Πτυχιούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης». Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος Ηλεκτρονικής καθορίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα αρ. 346, άρθρο 1 (ΦΕΚ 158-14/06/1989, τεύχος πρώτο).

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.