Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Περιβαλλοντική Διαχείριση και Αειφορία". Κατευθύνσεις: α) Περιβαλλοντική διαχείριση, β) Βιώσιμη Διαχείριση Τουριστικών Μονάδων. Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών. Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.

Περιγραφή

Γνώσεις:
• Aπόκτηση γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη διατύπωση και εφαρμογή ολοκληρωμένων λύσεων σε ζητήματα που άπτονται της αειφόρου ανάπτυξης μέσα σε ένα έντονα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, όσο αφορά τόσο την οικονομική δραστηριότητα όσο και τα περιβαλλοντικά προβλήματα.
• Aνάπτυξη ιδιαίτερων τεχνολογικών και διοικητικών προσόντων σε δυο επιμέρους κατευθύνσεις εξειδίκευσης: α) Περιβαλλοντική Διαχείριση και β) Βιώσιμη Διαχείριση Τουριστικών Μονάδων. Οι κατευθύνσεις αυτές δίνουν τη δυνατότητα στους αποφοίτους του μεταπτυχιακού προγράμματος να λάβουν εξειδικευμένη διεπιστημονική εκπαίδευση σε συγκεκριμένους και δημοφιλείς κλάδους απασχόλησης με κομβικό χαρακτήρα στο πλαίσιο της λεγόμενης «πράσινης» ανάπτυξης.
• Δυνατότητα απόκτησης γνώσεων που απαιτούνται για τη διαμόρφωση στρατηγικής επιχειρήσεων και οργανισμών όσον αφορά στη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και ευρύτερα την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της λειτουργίας τους στο περιβάλλον υπερβαίνοντας τα νομοθετημένα όρια μέσω εθελοντικών δράσεων.
• Ενίσχυση της αυτογνωσίας και της αυτοπεποίθησης μέσω γνώσεων και πρακτικής στα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Δεξιότητες:
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων.
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών.
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
• Λήψη αποφάσεων.

Ικανότητες:
• Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη.
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
• Αυτόνομη εργασία.
• Ομαδική εργασία.
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον.
• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα.
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον.
• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας σε θέματα φύλου.
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.
• Γραπτή και προφορική επικοινωνία στην αγγλική γλώσσα.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στο «Περιβαλλοντική Διαχείριση και Βιωσιμότητα» (MSc in Environmentαl Management and Sustainability)» έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στη Περιβαλλοντική Διαχείριση και Βιωσιμότητα και απευθύνεται σε φοιτητές καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στο εν λόγω πεδίο.
Στόχοι και μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος είναι:
• Η ανάπτυξη των απαραίτητων διοικητικών προσόντων και γνώσεων που είναι απαραίτητες για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στη περιβαλλοντική διαχείριση και βιωσιμότητα.
• Η ανάπτυξη ιδιαίτερων ικανοτήτων σε εξειδικευμένους τομείς της περιβαλλοντική διαχείριση και βιωσιμότητα, του τουρισμού και της περιβαλοντικής τεχνολογίας που προσφέρουν στους αποφοίτους του μεταπτυχιακού προγράμματος τη δυνατότητα να ακολουθήσουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών σταδιοδρομίας.
• Η ενίσχυση της αυτογνωσίας και της αυτοπεποίθησης, μέσω της απόκτησης γνώσεων και της πρακτικής άσκησης στις τεχνικές της περιβαλλοντική διαχείρισης και βιωσιμότητας.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

2 έτη