Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Διεθνής Λογιστική, Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση". Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών. Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.

Περιγραφή

Γνώσεις:
• Εμπεριστατωμένη και ολοκληρωμένη κατανόηση των αρχών και εφαρμογών των βασικών λειτουργιών στο χώρο της Διεθνούς Λογιστικής, Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης.
• Εξειδίκευση σε θέματα στρατηγικής για ποικίλους τομείς της Λογιστικής, Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης.
• Ικανότητα συγκέντρωσης, ανάλυσης και σύνθεσης λογιστικών και χρηματοοικονομικών δεδομένων, μέσω της χρήσης οικονομετρικών πακέτων λογισμικού.
•Συνδυασμός και κατανόηση γνώσεων λογιστικής και ελεγκτικής με αυτές της χρηματοοικονομικής επιστήμης.
• Μέσω του συνδυασμού των παραπάνω γνώσεων, καλύτερη κατανόηση του διεθνούς χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Δεξιότητες:
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων.
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών.
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
• Λήψη αποφάσεων.

Ικανότητες:
• Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη.
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
• Αυτόνομη εργασία.
• Ομαδική εργασία.
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον.
• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα.
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον.
• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας σε θέματα φύλου.
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.
• Γραπτή και προφορική επικοινωνία στην αγγλική γλώσσα.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στην «Διεθνή Λογιστική, Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση» (MSc in International Accounting, Auditing and Financial Management)» έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στη Διεθνή Λογιστική, Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση και απευθύνεται σε φοιτητές καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στο εν λόγω πεδίο.
Το Πρόγραμμα ενοποιεί πλήρως θεωρία και πράξη και παρέχει στους φοιτητές τα ακόλουθα:
• Ένα ευρύ και περιεκτικό σύνολο γνώσεων των αρχών και εφαρμογών της λογιστικής, ελεγκτικής και χρηματοοικονομικής, σε συνδυασμό με την απόκτηση θεωρητικών και πρακτικών ικανοτήτων.
• Βαθιά γνώση λογιστικών, ελεγκτικών και χρηματοοικονομικών εφαρμογών σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς.
• Εστίαση σε χρηματοοικονομικά ζητήματα διαφόρων επιχειρηματικών κλάδων.
• Κατανὀηση διεθνών θεμάτων λογιστικής, ελεγκτικής και χρηματοοικονομικής κάτω από ένα πολυ-πολιτισμικό πρίσμα.
• Ένα πτυχίο το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα σε ένα ευρύ φάσμα επιλογών καριέρας στο χώρο της λογιστικής, ελεγκτικής και χρηματοοικονομικής.
• Δυνατότητα εξειδίκευσης σε συγκεκριμένους χώρους που θα είναι ελκυστικοί στους φοιτητές.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

2 έτη