Προσόντα

Αναζητήστε τίτλους προσόντων επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις προκαθορισμένες τιμές στις κατηγορίες:

Μπορείτε να συνδυάσετε τιμές από διαφορετικές κατηγορίες, καθώς επίσης και να εισάγετε μέρος της ονομασίας του τίτλου σπουδών που ψάχνετε ως ελεύθερο κείμενο.

1 - 10 από 104
Επίπεδο Τίτλος
6 Ενιαίος και Αδιάσπαστος Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου Μηχανολόγων Μηχανικών. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Πολυτεχνική Σχολή. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
6 Ενιαίος και Αδιάσπαστος Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου Πολιτικού Μηχανικού. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Πολυτεχνική Σχολή. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
6 Πτυχίο Νοσηλευτικής. Τμήμα Νοσηλευτικής. Σχολή Επιστημών Υγείας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
6 Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών. Κατευθύνσεις: • Οικονομική Πολιτική & Ανάπτυξη • Χρηματοοικονομική & Τραπεζική • Οικονομική των Επιχειρήσεων. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
6 Πτυχίο Περιβαλλοντολόγου. Εξειδικεύσεις: Α) Περιβαλλοντική διαχείριση και αποκατάσταση Β) Διαχείριση αποβλήτων Γ) Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Δ) Κοινωνική και Οικονομική Περιβαλλοντική Ανάλυση. Τμήμα Περιβάλλοντος. Σχολή Θετικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
6 Πτυχίο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
6 Πτυχίο Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική. Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική. Σχολή Θετικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
6 Πτυχίο Συστημάτων Ενέργειας. Κατευθύνσεις: α) Συστήματα Θερμικής Ενέργειας β) Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας γ) Συστήματα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας δ) Τεχνολογία Οχημάτων ε) Ενεργειακές Υποδομές στ) Διαχείριση Ενέργειας Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας. Σχολή Τεχνολογίας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
6 Πτυχίο Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Σχολή Τεχνολογίας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
6 Πτυχίο Φυσικοθεραπείας. Τμήμα Φυσικοθεραπείας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.