Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών. Κατευθύνσεις: • Οικονομική Πολιτική & Ανάπτυξη • Χρηματοοικονομική & Τραπεζική • Οικονομική των Επιχειρήσεων. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Περιγραφή

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα με την ολοκλήρωση του ΠΠΣ είναι τα εξής
• Οι απόφοιτοι θα έχουν αποκτήσει δεξιότητες για την κριτική ανάλυση και ερμηνεία οικονομικών φαινομένων στο ευρύ οικονομικό περιβάλλον και να αντιλαμβάνονται τις δυναμικές που διαμορφώνουν τη συμπεριφορά του
• Οι απόφοιτοι θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα σύγχρονα εργαλεία της οικονομικής επιστήμης προκειμένου να αναλύσουν και να ερμηνεύσουν διάφορα οικονομικά ζητήματα
• Οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να κατανοήσουν την οικονομική διάσταση πολλαπλών κοινωνικών, τεχνολογικών, περιβαλλοντικών κ.α θεμάτων
• Οι απόφοιτοι θα έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν μια επιτυχή σταδιοδρομία τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα αλλά και σε ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς
• Οι απόφοιτοι θα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο στα πεδία των οικονομικών επιστημών όσο και σε συναφείς επιστημονικές περιοχές.

Γνώσεις
- Η παρακολούθηση των εξελίξεων της μακροοικονομικής πολιτικής και των επιπτώσεων των ποικίλων μέτρων της, τόσο επί των ευρύτερων μεγεθών της οικονομίας, όσο και επί των αποφάσεων των υποκειμένων της μικροοικονομικής, της μακροοικονομικής και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
- Η ευχέρεια να αξιοποιούν τις απλοποιήσεις των καίριων τομέων της οικονομίας, στις οποίες κατατείνει η μακροοικονομική ανάλυση και να δύνανται να εστιάζουν την προσοχή τους στους τρόπους με τους οποίους επικοινωνούν οι τομείς αυτοί, ώστε να κατανοούν τις αλληλεπιδράσεις και αλληλοσυσχετίσεις τους, αντιλαμβανόμενοι την λειτουργία του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
- Η κατανόηση του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος και των παραγόντων – συνθηκών που το διαμορφώνουν και επηρεάζουν
- Η επίγνωση μεθόδων ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης προσδιορισμού και επεξήγησης οικονομικών φαινομένων
- Η δυνατότητα αντίληψης της αλληλεπίδρασης των οικονομικών φαινομένων στη διεθνή οικονομία


Δεξιότητες
- Χρήση της βιβλιογραφίας και εναλλακτικών πηγών προκειμένου να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους ως προς την αναδίφηση στις πηγές και την κατάρτιση επιμελημένου και θεμελιωμένου δοκιμίου για τα συναφή με την Μακροοικονομική θέματα, σε σχέση με το ευρύτερη Ελληνική και Ευρωπαϊκή επιχειρηματική δραστηριότητα

- Να μπορούν να προβαίνουν στην ανάλυση και εξήγηση οικονομικών φαινομένων και προβλημάτων μέσω της χρήσης ποιοτικών και ποσοτικών αναλύσεων

- Εξοικείωση στη χρήση πολλαπλών προγραμμάτων και μεθόδων Η/Υ


Ικανότητες
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Ομαδική εργασία
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
• Ικανότητα στη διαχείριση και χρήση βασικών εργαλείων οικονομικής ανάλυσης
• Ικανότητα στη διαδικασία ερευνητικών εργασιών μέσω της χρήσης της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας
• Ικανότητα, εμπειρία και πιστοποίηση στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των λογισμικών πακέτων

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Δια Ζώσης
Πρακτική άσκηση

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών είναι απαραίτητος για την άσκηση επαγγέλματος του Οικονομολόγου-Λογιστή

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 4 έτη