ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας"

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος πτυχίου αυτής της επαγγελματικής ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Περιγράφει τα βασικά μέρη των καλλιεργούμενων φυτών, χαρακτηρίζει τα στάδια ανάπτυξής τους και τον βιολογικό τους κύκλο προκειμένου να μπορεί να κάνει επιτυχημένες φυτοτεχνικές επεμβάσεις.
2. Περιγράφει τα στάδια των καλλιεργειών από τη σπορά μέχρι τη συγκομιδή.
3. Ξεχωρίζει τις διάφορες κατηγορίες εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων των καλλιεργειών, αναφέρει τους τρόπους που υπάρχουν για την αντιμετώπισή τους και αναγνωρίζει τους κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση φυτοφαρμάκων.
4. Διακρίνει τις φυλές των εκτρεφόμενων ζώων και πτηνών με κριτήριο το σκοπό της εκτροφής τους (βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων κονίκλων, ορνίθων, νησσών, ινδόρνιθας, στρουθοκαμήλου, περιστεριών, χήνας).
5. Αναφέρει και περιγράφει τους τρόπους εκτροφής των ζώων και πτηνών, καθώς και τις φροντίδες για την υγιεινή των σταβλικών εγκαταστάσεων.
6. Περιγράφει το βιολογικό κύκλο των μελισσών και τις απαιτούμενες φροντίδες για την αποδοτική λειτουργία ενός μελισσιού.
7. Περιγράφει τους τύπους των μηχανημάτων κατεργασίας εδάφους, εγκατάστασης φυτειών, περιποίησης, συγκομιδής γεωργικών προϊόντων και χορτοδοτικών φυτών.
8. Αναγνωρίζει τα βασικά εργαλεία, όργανα και μηχανήματα, καθώς και τα διάφορα υλικά και εφόδια που χρησιμοποιούνται στη γεωργία.
9. Περιγράφει τον απαραίτητο εξοπλισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και μονάδων μεταποίησης φυτικών και ζωικών προϊόντων.
10. Διακρίνει τους συντελεστές παραγωγής, κατανοεί τα αποτελέσματα της λογιστικής χρήσης και συνθέτει ένα αποτελεσματικό επιχειρηματικό σχέδιο.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 1. Εκτελεί εργασίες εγκατάστασης φυτειών.
2. Επιλέγει την κατάλληλη ποικιλία για σπορά.
3. Προετοιμάζει το έδαφος για καλλιέργεια, σπέρνει και παρέχει τις καλλιεργητικές φροντίδες μέχρι και τη συγκομιδή.
4. Εφαρμόζει τρόπους καταπολέμησης των διαφόρων κατηγοριών εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων των καλλιεργειών, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.
5. Εφαρμόζει τις κατάλληλες μεθόδους άρδευσης και τον απαιτούμενο εξοπλισμό, ανάλογα με την καλλιέργεια.
6. Συγκομίζει και αποθηκεύει τα προϊόντα.
7. Εφαρμόζει τους βασικούς κανόνες εκτροφής και υγιεινής μιας εκμετάλλευσης ζωικής παραγωγής.
8. Επιλέγει, χρησιμοποιεί και συντηρεί τα γεωργικά μηχανήματα (κατεργασίας εδάφους, εγκατάστασης φυτειών, περιποίησης, άρδευσης, συγκομιδής γεωργικών προϊόντων και χορτοδοτικών φυτών) και προβαίνει σε μικροεπιδιορθώσεις αυτών.
9. Χειρίζεται τα βασικά εργαλεία, όργανα και μηχανήματα, καθώς και τα διάφορα υλικά και εφόδια που χρησιμοποιούνται στη γεωργία.
10. Τηρεί αρχεία με τις πάσης φύσεως εργασίες που έχει κάνει.
11. Εφαρμόζει τους βασικούς κανόνες της γεωργικής οικονομίας και εμπορεύεται γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα.
12. Διενεργεί τη μεταποίηση των φυτικών και ζωικών προϊόντων.
13. Χειρίζεται και συντηρεί το μηχανολογικό εξοπλισμό της μονάδας μεταποίησης και τυποποίησης.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 1. Συνεργάζεται με άλλους τεχνικούς, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και αντιλαμβάνεται τον τρόπο εφαρμογής των οδηγιών τους.
2. Φροντίζει για την εφαρμογή χρονοδιαγραμμάτων, που του έχουν ορίσει οι ανώτεροί του.
3. Εργάζεται αυτόνομα αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την ολοκλήρωση των εργασιών του.
4. Εφαρμόζει ορθές πρακτικές προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων.
5. Αναπτύσσει βασικές ικανότητες επικοινωνίας.
6. Τηρεί τους βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας – ΕΠΑ.Λ. έχουν δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κάθε ειδικότητας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση στο ΕΠΑ.Λ. έχουν οι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) ή οι απόφοιτοι της Α΄ Τάξης ΓΕΛ (εγγράφονται στη Β΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ.). Οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας – ΕΠΑ.Λ. έχουν τη δυνατότητα απόκτησης, κατόπιν σχετικών εξετάσεων, Απολυτηρίου ΕΠΑΛ και πρόσβασης στην Τάξη Μαθητείας με την προϋπόθεση κτήσης και του Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ.

Τρόποι απόκτησης

Ο τίτλος αποκτάται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.