Πτυχίο Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων, Κατεύθυνση: (ι) Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, (ιι) Μουσειολογία, (ιιι) Επικοινωνία Πολιτιστικών Μονάδων. Τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας, Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας.

Περιγραφή

Οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να ασχοληθούν με τη διοίκηση και την επικοινωνία πολιτιστικών μονάδων (πολιτιστικοί οργανισμοί, μουσεία κλπ.) και επιχειρήσεων φιλοξενίας).

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας κι Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων (ΔΟΕΠΤΜ) έχει ως αποστολή την εκπαίδευση και κατάρτιση των φοιτητών-τριών στην Επιστήμη της Διοίκησης και στα επιμέρους επιστημονικά πεδία της, με εφαρμογή στις πολιτιστικές μονάδες και τις μονάδες φιλοξενίας. Για να επιτύχει σε αυτή του την αποστολή, το Τμήμα αναπτύσσει τρεις κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου, οι οποίες είναι οι εξής: α) Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, β) Μουσειολογία, γ) Επικοινωνία Πολιτιστικών Μονάδων.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Πτυχίο Δ.Ο.Ε.Π.Τ.Μ.