Πτυχίο Τεχνολόγων Γεωπόνων. Κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης.

Περιγραφή

ΓΝΩΣΕΙΣ: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών, ο απόφοιτος της κατεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, γνωρίζει:
• τις θεωρίες και τους μηχανισμούς της λειτουργίας της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), καθώς και των μέτρων Πολιτικής που αφορούν τη λειτουργία των αγορών, καθώς και την εμπορία γεωργικών εισροών και προϊόντων.
• όλες τις σύγχρονες εξελίξεις των μέτρων της ΚΑΠ για την Αγροτική Ανάπτυξη.
• τα θέματα και τις διαδικασίες εφοδιασμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων/επιχειρήσεων με εισροές πολλαπλασιαστικού υλικού, λιπασμάτων, ζωοτροφών, γεωργικών φαρμάκων, γεωργικών μηχανημάτων και κατασκευών.
• τις μεθόδους της λειτουργίας των συστημάτων ελέγχου και πιστοποίησης των γεωργικών προϊόντων.
• τις μεθόδους της οικονομικής αξιολόγησης και αποτίμησης των στρατηγικών και λειτουργικών αποφάσεων των γεωργών.
• τους μηχανισμούς βέλτιστης αξιοποίησης φυσικών και οικονομικών πόρων.
• τις θεωρίες και λειτουργίες της γεωργικής ανάπτυξης σε επίπεδο επιχείρησης, περιοχής, περιφέρειας και χώρας.
• τις αρχές της χρηματοοικονομικής λειτουργίας και Διοίκησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων/επιχειρήσεων και των συνεταιρισμών (ζωικής, φυτικής και αλιευτικής παραγωγής).
• όλες τις σύγχρονες εξελίξεις και μεταβολές στη χρηματοδότηση των γεωργικών επενδύσεων και ενισχύσεων.
• όλες τις αρχές υπολογισμού και ερμηνείας οικονομικών αποτελεσμάτων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων.
• τις πρακτικές της λογιστικής παρακολούθησης αυτοτελών κλάδων αγροτικής παραγωγής.
• τις θεωρίες υπολογισμού γεωργοοικονομικών αποτελεσμάτων.
• τις θεωρίες εκτίμησης, ανάλυσης και ερμηνείας του άριστου οικονομικού αποτελέσματος στα αντικείμενα της γεωργικής παραγωγής και εμπορίας.
• τις αρχές και πρακτικές που εφαρμόζονται στην εκτίμηση της οικονομικής αξίας γεωργικών προϊόντων, εφοδίων, εξοπλισμού και περιουσιακών στοιχείων γεωργικών εκμεταλλεύσεων/ επιχειρήσεων και συνεταιρισμών.
• τις θεωρίες ανάλυσης των σχέσεων της γεωργικής εκμετάλλευσης/επιχείρησης με το οικονομικό και φυσικό περιβάλλον της.
• τις πρακτικές άσκησης οικονομικής εποπτείας και ελέγχων προς τη γεωργική εκμετάλλευση/επιχείρηση.
• τις αρχές και πρακτικές σύνταξης γεωργοοικονομικών μελετών
• τα αντικείμενα της Διοίκησης γεωργικών εκμεταλλεύσεων, επιχειρήσεων και γεωργικής επιχειρηματικότητας
• τις θεωρίες ανάλυσης ευκαιριών, ανάπτυξης και αξιολόγησης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων της γεωργικής εκμετάλλευσης/επιχείρησης.
• τις βασικές αρχές φυτοπροστασίας.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών, ο φοιτητής θα πρέπει να έχει αποκτήσει τις ακόλουθες δεξιότητες:
• Τήρηση, ανάλυση και ερμηνεία γεωργικών λογαριασμών και υπολογισμός οικονομικού αποτελέσματος γεωργικών εκμεταλλεύσεων/επιχειρήσεων. Εξαγωγή προτάσεων βελτίωσης της οικονομικότητας και βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων/επιχειρήσεων.
• Σύνταξη και αξιολόγηση επενδυτικών επιχειρηματικών αποφάσεων και σχεδίων.
• Χειρισμός θεμάτων εμπορίας γεωργικών προϊόντων σε επίπεδο επιχείρησης, περιοχής και χώρας (τυποποίηση, συσκευασία, επισήμανση, τιμολόγηση, μεταποίηση, αποθήκευση, μεταφορές γεωργικών προϊόντων, πληροφόρηση και έρευνα αγοράς, διαφήμιση). Η χρήση και εφαρμογή κατάλληλων μέτρων Αγροτικής Πολιτικής με σκοπό τη βελτίωση της εμπορίας των γεωργικών προϊόντων.
• Ανάλυση και εφαρμογή μέτρων της γεωργικής πολιτικής σχετικά με την παραγωγή και τη διάθεση γεωργικών προϊόντων. Εφαρμογή ως εργαλείων μέτρων της ΚΑΠ με σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών προϊόντων.
• Χειρισμός θεμάτων γεωργικής οικονομικής ανάπτυξης σε επίπεδο γεωργικής επιχείρησης αλλά και περιοχής. Επιλογή κατάλληλων στρατηγικών γεωργικής περιφερειακής ανάπτυξης.
• Άριστη χρήση των διαθέσιμων συντελεστών παραγωγής, με σκοπό τη βελτίωση του γεωργικού εισοδήματος.
• Χρήση κατάλληλων αρχών και μεθόδων φυτοπροστασίας, με σκοπό την ποιοτική αύξηση της γεωργικής παραγωγής.
• Εφαρμογή όλων των οικονομικών θεωριών και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν σε επίπεδο συμβουλευτικής με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών, ο φοιτητής θα πρέπει να επιδείξει τις ακόλουθες ικανότητες:
Ειδικές:
• να μπορεί να εφαρμόσει και να ενσωματώσει τις αρχές της Εφαρμοσμένης Γεωπονικής επιστήμης και τεχνολογίας, στην πράξη και σε πραγματικά προβλήματα του γεωργικού τομέα,
• να διαθέτει την αναλυτική ικανότητα να αναγνωρίζει και να επιλύει προβλήματα οργάνωσης και διοίκησης γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων,
• να μπορεί να αναλαμβάνει ευθύνες και πρωτοβουλίες σε κρίσιμους τομείς της γεωργικής παραγωγής εστιάζοντας στην άριστη αξιοποίηση και χρήση των συντελεστών παραγωγής,
• να διαθέτει ηθική και επαγγελματική ακεραιότητα.
Γενικές:
• να μπορεί να εργάζεται απρόσκοπτα τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο και να συνεργάζεται με άλλα άτομα με παρεμφερή αντικείμενα στο χώρο της γεωργίας και των τροφίμων, αλλά διαφορετικού, επιστημονικού υποβάθρου,
• να μπορεί να ανατρέχει στην επιστημονική και τεχνική βιβλιογραφία για την αναζήτηση πληροφοριών και λύσεων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Σπουδών υπηρετεί το σκοπό και επιστημονικό προσανατολισμό του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων. Αποστολή του Τμήματος είναι η παροχή βασικής εκπαίδευσης σε όλα τα πεδία της εφαρμοσμένης Γεωπονικής επιστήμης και τεχνολογίας και ειδικότερα στα πεδία της Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής και της Αγροτικής Οικονομίας..
Οι φοιτητές του Τμήματος εκπαιδεύονται με ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό τετραετές Πρόγραμμα Σπουδών, που τους παρέχει όλα τα επιστημονικά εφόδια, ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στο διαγραφόμενο ρόλο τους ως Τεχνολόγοι Γεωπόνοι.
Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, με τη λειτουργία του Προγράμματος Σπουδών του, επιδιώκει την ανάπτυξη και μετάδοση γνώσεων σε τεχνολογικά και επιστημονικά πεδία των γεωπονικών σπουδών και εφαρμογών, δια μέσου της διδασκαλίας και της εφαρμοσμένης έρευνας. Επιδιώκει την παροχή στους φοιτητές των απαραίτητων εφοδίων, που συνδέονται με την κατάλληλη επιστημονική, τεχνολογική και επαγγελματική τους κατάρτιση στα συναφή αντικείμενα.
Ενσωματώνει τα Προγράμματα των τριών Τμημάτων που συγχωνεύθηκαν (Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, Ζωικής Παραγωγής, Φυτικής Παραγωγής) ώστε να συγκροτήσουν το νέο Τμήμα.

Σχέση με την απασχόληση

Το Πτυχίο Τεχνολόγων Γεωπόνων είναι απαραίτητο για την άσκηση του επαγγέλματος του Τεχνολόγου Γεωπονίας (επαγγελματικά δικαιώματα σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 109/02/1989). Σημειώνεται ότι τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος συνδέονται άμεσα με τις αντίστοιχες κατευθύνσεις του (Αγροτική Οικονομία, Ζωική Παραγωγή, Φυτική Παραγωγή).
Επίσης, τα επαγγελματικά δικαιώματα απορρέουν από μία σειρά νόμων. Ενδεικτικά αναφέρονται:

ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8), ο οποίος τροποποιήθηκε πρόσφατα με τον ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α΄32).
ΦΕΚ 616/2014 για την εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού
ΦΕΚ 1380/2013 για τις επιχειρήσεις εμπορίας οπωροκηπευτικών.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.