Πτυχίο Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. Τμήμα Μαθηματικών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Περιγραφή

• Γνωρίζει τα γνωστικά πεδία της Στατιστικής, της Αναλογιστικής Επιστήμης και των Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών.
• Γνωρίζει τη χρήση σύνθετων μαθηματικών μεθόδων για την επίλυση στατιστικών, αναλογιστικών και χρηματοοικονομικών μαθηματικών προβλημάτων
• Αποκτά αξιόλογο μαθηματικό υπόβαθρο παράλληλα με την απόκτηση επαρκών γνώσεων Πληροφορικής, Λογιστικής και Οικονομικών • Συνδυάζει υψηλές ικανότητες θετικού επιστήμονα και στελέχους επιχείρησης • Έχει τη δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (μέσω της Πρακτικής Άσκησης) σε Δημόσιες Υπηρεσίες και σε Ασφαλιστικές και Χρηματοοικονομικές Επιχειρήσεις και Οργανισμούς
• Γνωρίζει και εκτιμά επιχειρηματικούς κινδύνους
• Γνωρίζει και αποφασίζει για την τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών
• Γνωρίζει και καταρτίζει ασφαλιστικά, χρηματοδοτικά ή συνταξιοδοτικά σχέδια και επενδυτικά προγράμματα
• Γνωρίζει τη μελέτη του τρόπου κατανομής περιορισμένων πόρων στο πέρασμα του χρόνου
• Γνωρίζει την εκπόνηση (σχεδιασμό και υλοποίηση) στατιστικών μελετών και ερευνών σε όλους τους κλάδους της αγοράς

Περαιτέρω πληροφορίες

Στόχος του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών στη Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά είναι:
• Καλλιέργεια, προαγωγή και μετάδοση γνώσης μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας
• Κατάρτιση επιστημόνων που συνδυάζουν σύνθετες μαθηματικές μεθόδους ταυτόχρονα με τεχνικές και επιστημονικά εργαλεία κυρίως οικονομικών επιστημών • Παροχή άριστων επαγγελματικών προοπτικών και ανταγωνιστικότητα στην αγορά εργασίας.

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει:
• 23 Υποχρεωτικά Μαθήματα (Μικροοικονομική Θεωρία, Απειροστικός Λογισμός Ι, Εφαρμοσμένη Γραμμική Άλγεβρα Ι, Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά, Μακροοικονομική Θεωρία, Πιθανότητες Ι, Απειροστικός Λογισμός ΙΙ, Εφαρμοσμένη Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ, Μαθηματικά Ασφαλίσεων Ζωής Ι, Πιθανότητες ΙΙ, Στατιστική Ι, Πληροφορική με Εφαρμογές Στατιστικής, Στοχαστικές Διαδικασίες Ι, Στατιστική ΙΙ, Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά Ι, Μοντέλα Παλινδρόμησης, Ανάλυση Θνησιμότητας, Ανάλυση Διακύμανσης, Μαθηματικά Γενικών Ασφαλίσεων Ι, Ανάλυση Κατηγορικών Δεδομένων, Χρονοσειρές, Στατιστικά Πακέτα και Ανάλυση Δεδομένων, Οικονομετρία)
• 3 Υποχρεωτικά Mαθήματα Ξένης Γλώσσας μη υπολογιζόμενα στο βαθμό πτυχίου ( Αγγλικά Ι, ΙΙ & ΙΙΙ )
• 21 Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά (ΚΕΥ) Μαθήματα
• 27 Προαιρετικά (Π) Μαθήματα και επιπλέον 7 Π από το Τμήμα Μαθηματικών, Κατεύθυνση Μαθηματικών και 7 Π από το Τμήμα ΜΠΕΣ
• 7 Προαιρετικά μη υπολογιζόμενα στο βαθμό πτυχίου (Π0) Πρακτική Άσκηση, Μουσική Ι & ΙΙ, Γαλλικά Ι-IV
• Πτυχιακή Εργασία (προαιρετικό) Για την απόκτηση πτυχίου απαιτούνται:
• Συγκέντρωση 245 μονάδων ECTS
• Επιτυχής εξέταση στα 23 υποχρεωτικά μαθήματα που αντιστοιχούν σε 193 ECTS
• Επιτυχής εξέταση σε μαθήματα από τις κατηγορίες ΚΕΥ, Π ή Πτυχιακής Εργασίας (μέχρι της συμπλήρωσης τουλάχιστον 245 ECTS)
• Επιτυχής εξέταση στα 3 Υποχρεωτικά Mαθήματα Ξένης ΓλώσσαςΣχέση με την απασχόληση

Σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/04.09.2009), καθώς και το Προεδρικό διάταγμα υπ. αριθμ. 93, άρθρο 1, παράγραφος 4 (ΦΕΚ 131/05.06.2013) οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μαθηματικών, με Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ 09 Οικονομολόγων της περ. θ' της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985.
Για την άσκηση του επαγγέλματος του Αναλογιστή απαιτείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος με την απόκτηση πιστοποιητικού Αναλογιστή Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (προεδρικό διάταγμα υπ. αριθμ. 83, άρθρο 1, παράγραφος 3β (ΦΕΚ 72/10.03.2000).

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Πτυχίο ΣΑΧΜ