Πτυχίο Επιστημών της Θάλασσας. Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας. Σχολή Περιβάλλοντος. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Περιγραφή

Ο απόφοιτος του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας:
• Κατανοεί τις αρχές και έννοιες των βασικών επιστημών που συνιστούν την Ωκεανογραφία και γενικά τις Θαλάσσιες Επιστήμες
• Διαθέτει ολοκληρωμένη αντίληψη των θαλασσίων διεργασιών και των αλληλεπιδράσεών τους, καθώς επίσης και των βασικών θεωριών και γνώσεων σχετικά με τη λειτουργία του Ωκεανού
• Διαθέτει συστημική προσέγγιση των οικοσυστημάτων και αντίληψη των αλληλεπιδράσεων του θαλάσσιου περιβάλλοντος με την χέρσο και την ατμόσφαιρα, λαμβάνοντας υπόψη την πλανητική αλλαγή
• Κατανοεί τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στην παράκτια ζώνη
• Διαθέτει γνώσεις οικονομικών περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής νομοθεσίας
• Διαθέτει βασικές γνώσεις πάνω στην εκτροφή υδρόβιων οργανισμών
• Κατανοεί τους παράγοντες που επιδρούν στην ανάπτυξη και την υγεία υδρόβιων παραγωγικών ζώων
• Κατανοεί την επιστημονική μεθοδολογία και την εφαρμογή της στις θαλάσσιες επιστήμες μέσω της διατύπωσης ερωτημάτων και χρήσης πειραμάτων, παρατηρήσεων και βιβλιογραφικής ανάλυσης για τον έλεγχο υποθέσεων
• Σχεδιάζει και εφαρμόζει με ασφάλεια τεχνικές πεδίου και εργαστηρίου, χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα επιστημονικά όργανα και μεθόδους
• Γνωρίζει, κατανοεί και εφαρμόζει αναλυτικές εργαστηριακές μεθόδους που σχετίζονται με τη βιολογική λειτουργία υδρόβιων οργανισμών, παθογόνων μικροοργανισμών και των ασθενειών που προκαλούν
• Αναλύει τα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας στατιστικά και υπολογιστικά εργαλεία
• Χειρίζεται και προγραμματίζει Η/Υ για τις ανάγκες επιστημονικών προβλημάτων
• Επεξεργάζεται και αναλύει τηλεμετρικά και δορυφορικά δεδομένα
• Διεξάγει επιστημονική βιβλιογραφική έρευνα
• Είναι σε θέση να αλληλεπιδρά και να συνεργάζεται για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων με έμφαση στη παράκτια ζώνη και τους ωκεανούς που απαιτούν διεπιστημονική προσέγγιση.
• Συνδυάζει και αναλύει παρατηρήσεις πεδίου, τηλεμετρικές καθώς και αποτελέσματα προσομοιώσεων και βιβλιογραφικής έρευνας σε γεωγραφικά πληροφορικά συστήματα
• Συνδυάζει τις παραπάνω γνώσεις για την ερμηνεία φαινομένων, τη διερεύνηση της ορθότητας υποθέσεων και την επίλυση προβλημάτων που αφορούν στο θαλάσσιο περιβάλλον και στη βελτίωση της διαχείρισης θαλασσίων πόρων.
• Εκθέτει τα αποτελέσματα της εργασίας του σε επιστημονικά δομημένο λόγο .
• Διαθέτει ικανότητα εκπόνησης/επίβλεψης/ελέγχου μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και συνεισφοράς στην βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων.
• Συνδυάζει ολοκληρωμένη αντίληψη των θαλάσσιων και παράκτιων περιβαλλοντικών διεργασιών με αντίληψη των κοινωνικοοικονομικών τους επιπτώσεων

Περαιτέρω πληροφορίες

Στόχος του Τ.Ε.Θ., σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. Ίδρυσης του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας (αρ. φύλλου 223/4.11.1997, ΠΔ 316, άρθρο 2), είναι «η καλλιέργεια και προαγωγή της Επιστήμης της Θάλασσας και η εκπαίδευση/ κατάρτιση νέων επιστημόνων ικανών»: α) να μελετούν και να κατανοούν τις φυσικές, χημικές, βιολογικές και γεωλογικές διεργασίες στο θαλάσσιο περιβάλλον για την εξαγωγή συμπερασμάτων που σχετίζονται με την εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών αυτού, β) να παρέχουν αφενός γνώσεις μηχανικής της θάλασσας για την κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ θάλασσας και ανθρωπίνων κατασκευών που αφορούν το θαλάσσιο περιβάλλον (παράκτιες κατασκευές, πλωτά μέσα) και αφετέρου γνώσεις οικονομίας και νομοθεσίας των θαλάσσιων και παράκτιων δραστηριοτήτων για την κατανόηση των θεμάτων που σχετίζονται με αυτά.

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του Τμήματος μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
• Καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης και της έρευνας σε θέματα του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με έμφαση στις Φυσικές, Χημικές, Βιολογικές και Γεωλογικές Διεργασίες
• Εκπαίδευση και έρευνα σε θέματα Αλιείας, Αλιευτικής Διαχείρισης και Υδατοκαλλιεργειών
• Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και μεθοδολογικών εργαλείων για εκπαίδευση και έρευνα σε θέματα θαλάσσιων και παράκτιων εφαρμογών όπως: (α) Περιβαλλοντικές Μελέτες, (β) Τηλεπισκόπηση και τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.), (γ) Αριθμητική Προσομοίωση - Μοντέλα (γ) Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και διερεύνηση Περιβαλλοντικών επιπτώσεων Υποθαλάσσιων και Παράκτιων έργων και (δ) Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός και Ολοκληρωμένη Διαχείριση παράκτιων και θαλάσσιων περιοχών.

Tο Πρόγραμμα Σπουδών, που διαμορφώθηκε μέσα από μια σύγχρονη αντίληψη σπουδών με βάση τη διεθνή εμπειρία για τις θαλάσσιες επιστήμες, χαρακτηρίζεται από πολυεπιστημονική προσέγγιση και περιλαμβάνει:
• Βασικά μαθήματα υποδομής όπως τα μαθηματικά, η φυσική, η χημεία, η βιολογία και η γεωλογία που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ισχυρού προφίλ ‘θετικού’ επιστήμονα των αποφοίτων
• Μαθήματα (Θεωρία, Εργαστήρια και Ασκήσεις Πεδίου) στο σύνολο των γνωστικών αντικειμένων που περιλαμβάνουν οι θαλάσσιες επιστήμες. Ειδικότερα, αναπτύσσονται τα γνωστικά αντικείμενα των Θαλασσίων Διεργασιών (φυσικών, χημικών, βιολογικών, γεωλογικών) και των Αλληλεπιδράσεών τους, των Θαλασσίων Πόρων (π.χ. Αλιευτικής Διαχείρισης, Υδατοκαλλιεργειών) και των Θαλασσίων Εφαρμογών (Τηλεπισκόπησης, Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Παράκτιας Μηχανικής και Επιχειρησιακής Ωκεανογραφίας).
• Μαθήματα που προσφέρουν γνώσεις και δεξιότητες σε επιμέρους αντικείμενα που διευρύνουν τις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων και πέραν του χώρου των θαλασσίων επιστημών. Ενδεικτικά αναφέρονται τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) και οι εφαρμογές τους, καθώς και οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.).

Σχέση με την απασχόληση

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας μπορούν να ασκήσουν, εφόσον το επιθυμούν, το επάγγελμα του Ιχθυολόγου. Με απλή αίτησή τους εγγράφονται στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) και λαμβάνουν τη σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος (Ιχθυολόγου). Σημειώνεται ότι η απασχόληση ιχθυολόγου με αμοιβή είναι υποχρεωτική σε μονάδες ιχθυοκαλλιεργειών (Π.Δ. 344/2000, ΦΕΚ 297/Α), σε επιχειρήσεις παραγωγής ιχθυογενετικού υλικού, σε μονάδες μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων, σε βιομηχανίες παρασκευής ιχθυοτροφών, σε ιχθυόσκαλες, καθώς επίσης και για τη σύνταξη μελετών επενδυτικών σχεδίων υδατοκαλλιεργειών, βάσει όσων προβλέπονται από το πιο πάνω Προεδρικό Διάταγμα «'Ασκησης επαγγέλματος Γεωτεχνικού».
Επίσης, οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας μπορούν να διορίζονται σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα (Υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμίδας, όπως δήμους και νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων - ΤΕΔΚ, οργανισμούς εποπτευόμενους από ΟΤΑ), και στον κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος (ΠΔ 50/2001, ΦΕΚ 39/Α).

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

BSc in Oceanography, BSc in Marine Resources