Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική». Τμήμα Γεωγραφίας. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Περιγραφή

Με την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ο κάτοχος αποκτά τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στη Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική.
Ειδικότερα, στην κατεύθυνση Α «Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στην Ανθρωπογεωγραφία και στον Σχεδιασμό του Χώρου» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αποκτούν την ικανότητα:
- να σκέφτονται χωρικά και με ανθρωπογεωγραφικούς όρους και να αναπτύσσουν βαθιά γνώση και κατανόηση σε βασικές και προχωρημένες ανθρωπογεωγραφικές έννοιες και έννοιες σχεδιασμού του χώρου
- να εφαρμόζουν μεθόδους γεωπληροφορικής για τη διερεύνηση ανθρωπογεωγραφικών θεμάτων/ φαινομένων και διαδικασιών
- να αποτυπώνουν ανθρωπογεωγραφικά φαινόμενα σε χάρτες, να τα αναλύουν και να οδηγούνται σε συμπεράσματα
- να κοινοποιούν τα αποτελέσματα των ερευνών τους χρησιμοποιώντας συνδυασμούς των μεθόδων (π.χ. γραπτά, προφορικά, γραφικά και χαρτογραφικά) ανάλογα με το ανθρωπογεωγραφικό θέμα, τον σκοπό και το κοινό στο οποίο απευθύνονται
- να συσχετίζουν και συνδέουν έννοιες και θεωρίες με την εμπειρική πράξη δίνοντας έμφαση σε εφαρμογές γεωπληροφορικής
- να αποκτήσουν εμπειρία με τη χρήση μεθόδων και διαδικασιών γεωπληροφορικής, χρήσιμη στην αγορά εργασίας και για μελλοντική απασχόληση
- να είναι ικανοί, κριτικοί και δημιουργικοί χρήστες των ανθρωπογεωγραφικών μεθόδων έρευνας ώστε να καταστούν ενήμεροι, υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες, και να συμβάλουν στην ανάπτυξη ενός περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμου και κοινωνικά δίκαιου κόσμου.

Στην κατεύθυνση Β «Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στη Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος και Κινδύνων», οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αποκτούν την ικανότητα:
- να σκέφτονται χωρικά, να εντάσσουν φυσικογεωγραφικά φαινόμενα και στοιχεία στον χώρο και να βρίσκουν χωρικά πρότυπα και μοντέλα
- να ορίζουν βασικές και προχωρημένες φυσικογεωγραφικές έννοιες καθώς και αυτές που αναφέρονται στη διαχείριση φυσικών κινδύνων και να χρησιμοποιούν το θεωρητικό πλαίσιο για την επίλυση προβλημάτων
- να εφαρμόζουν όλα τα μέσα και τις μεθόδους γεωπληροφορικής για τη διερεύνηση και ανάλυση φυσικογεωγραφικών φαινομένων και φαινομένων διαχείρισης κινδύνων, και να προτείνουν λύσεις
- να κοινοποιούν τα αποτελέσματα των ερευνών τους χρησιμοποιώντας συνδυασμούς μεθόδων (π.χ. γραπτά, προφορικά, γραφικά και χαρτογραφικά) ανάλογα με το φυσικογεωγραφικό/ περιβαλλοντικό/ φυσικών καταστροφών θέμα τους, τον σκοπό και το κοινό στο οποίο απευθύνονται
- να συσχετίζουν με κριτικό πνεύμα έννοιες και θεωρίες της γεωγραφίας με την εμπειρική πράξη, δίνοντας έμφαση σε εφαρμογές γεωπληροφορικής
- να αποτυπώνουν φυσικογεωγραφικά φαινόμενα σε χάρτες, να τα αναλύουν και να οδηγούνται σε συμπεράσματα
- να αποκτήσουν εμπειρία με τη χρήση μεθόδων και διαδικασιών γεωπληροφορικής, χρήσιμη στην αγορά εργασίας και για μελλοντική απασχόληση
- να είναι ικανοί, κριτικοί και δημιουργικοί χρήστες των φυσικογεωγραφικών μεθόδων έρευνας ώστε να καταστούν ενήμεροι, υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες, που μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη ενός περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμου και κοινωνικά δίκαιου κόσμου.

Γενικά, οι απόφοιτοι του ΠΜΣ έχουν τις ικανότητες να ανταποκρίνονται στη μελέτη και έρευνα πραγματικών ζητημάτων και προβλημάτων και να συμμετέχουν με αποτελεσματικό τρόπο στην αγορά εργασίας εκπληρώνοντας τις απαιτήσεις τους.
Τα μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΜΣ είναι η σε βάθος γνώση του συνδυασμού των θεωριών στη φυσική και ανθρώπινη γεωγραφία με όλα τα σύγχρονα μέσα και μεθόδους αιχμής στη γεωπληροφορική.

Περαιτέρω πληροφορίες

Στόχος του ΠΜΣ είναι να προσφέρει θεωρητική και εφαρμοσμένη γνώση των ζητημάτων του γεωγραφικού χώρου και των σύγχρονων προσεγγίσεων διαχείρισής τους με την αξιοποίηση μεθόδων και τεχνικών της Επιστήμης των Γεωγραφικών Πληροφοριών.

Η Γεωπληροφορική αναπτύσσει και αξιοποιεί τεχνολογίες πληροφορικής για τη συλλογή, διαχείριση, ανάλυση, μοντελοποίηση και οπτικοποίηση χωρικών και χρονικών δεδομένων. Σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές μεθόδους και τεχνικές ανάλυσης, η γεωπληροφορική υποστηρίζει τη σύνθετη και διεπιστημονική ανάλυση ποικίλων φυσικών και κοινωνικών φαινομένων και ζητημάτων και τη λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπισή τους.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

2 έτη