Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών". Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας. Σχολή Περιβάλλοντος. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Περιγραφή

Ο απόφοιτος του τμήματος:
• Κατανοεί τις βασικές αρχές και έννοιες της Ωκεανογραφίας,
• Γνωρίζει τις φυσικές, χημικές, βιολογικές και γεωλογικές διεργασίες της παράκτιας ζώνης,
• Κατανοεί τις βασικές αρχές και έννοιες της αλιευτικής βιολογίας και διαχείρισης των αποθεμάτων των θαλάσσιων βιολογικών πόρων,
• Διαθέτει βασικές γνώσεις για τη δομή και λειτουργία των παράκτιων οικοσυστημάτων,
• Κατανοεί την αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το παράκτιο περιβάλλον και τους θαλάσσιους πόρους,
• Γνωρίζει την βιοποικιλότητα της Μεσογείου, τους Οικοτόπους Κοινοτικού ενδιαφέροντος και Προτεραιότητας στο παράκτιο περιβάλλον καθώς και τα Απειλούμενα με εξαφάνιση είδη,
• Αναγνωρίζει τις διάφορες μορφές ρύπανσης, τις πηγές και οδούς διασποράς της,
• Γνωρίζει τρόπους αναγνώρισης, προφύλαξης και αντιμετώπισης παράκτιων γεωεπικινδυνοτήτων,
• Διαθέτει γνώσεις οικονομικών περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής νομοθεσίας που αφορούν στη θαλάσσια και παράκτια ζώνη,
• Συνδυάζει την προστασία της βιοποικιλότητας με την βιώσιμη ανάπτυξη (π.χ. καταδυτικός τουρισμός, αλιευτικός τουρισμός) στο παράκτιο περιβάλλον με έμφαση στις νησιωτικές περιοχές,
• Εφαρμόζει ολοκληρωμένες τεχνικές προσέγγισης και κατανόησης των διεργασιών του παράκτιου θαλάσσιου περιβάλλοντος και των αλληλεπιδράσεων χερσαίου και θαλάσσιου χώρου με έμφαση στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής,
• Συνδυάζει ολοκληρωμένη αντίληψη των θαλάσσιων και παράκτιων περιβαλλοντικών διεργασιών με αντίληψη των κοινωνικο-οικονομικών τους επιπτώσεων,
• Εφαρμόζει μεθόδους και τεχνικές οικολογικής παρακολούθησης και ανάλυσης οικολογικών και αλιευτικών δεδομένων και αναλύει τα επιστημονικά αποτελέσματα χρησιμοποιώντας στατιστικά και υπολογιστικά εργαλεία
• Χειρίζεται και προγραμματίζει Η/Υ για τις ανάγκες επιστημονικών προβλημάτων
• Εφαρμόζει και εξελίσσει σύγχρονες τεχνικές όπως Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στη μελέτη της παράκτιας ζώνης,
• Αναγνωρίζει, καταγράφει και αναλύει τις επιπτώσεις ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και θαλάσσιας ρύπανσης στο παράκτιο περιβάλλον,
• Σχεδιάζει και εφαρμόζει με ασφάλεια τεχνικές πεδίου και εργαστηρίου, χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα επιστημονικά όργανα
• Σχεδιάζει και οργανώνει μελέτες για συλλογή ωκεανογραφικών, οικολογικών ή αλιευτικών δεδομένων,
• Διεξάγει επιστημονική βιβλιογραφική έρευνα,
• Χρησιμοποιεί μεθόδους επεξεργασίας δεδομένων, περιβαλλοντικού σχεδιασμού και πολυκριτηριακές μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται ως εργαλεία εκτίμησης και λήψης αποφάσεων.
• Συνδυάζει τις παραπάνω γνώσεις για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν στο παράκτιο περιβάλλον και στη βελτίωση της διαχείρισης θαλασσίων πόρων.
• Συνδυάζει το γνωστικό υπόβαθρο για τη λειτουργία του παράκτιου οικοσυστήματος με πληροφορία κοινωνικο-οικονομικού πλαισίου για την εκπόνηση ή βελτίωση διαχειριστικών σχεδίων παρακτίων περιοχών
• Διαθέτει ικανότητα εκπόνησης/επίβλεψης/ελέγχου μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και συνεισφοράς στην βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων,
• Συνεισφέρει αποφασιστικά στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της διαχείρισης του παράκτιου χώρου, τον αποτελεσματικό σχεδιασμό μοντέλων και την εφαρμογή και ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών (θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές) για τη προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης,
• Διαθέτει ικανότητες που του επιτρέπουν να συμβάλλει σε έργα εφαρμογής της Οδηγίας Προστασίας Οικοτόπων και Ειδών 92/43 ΕΟΚ, της Οδηγίας-Πλαίσιο της ΕΕ για τα Νερά 2000, της Οδηγίας-Πλαίσιο της ΕΕ για τη Θαλάσσια Στρατηγική, και της Οδηγίας της ΕΕ για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό.

Περαιτέρω πληροφορίες

Στόχος του Π.Μ.Σ. του Τ.Ε.Θ., που διαρθρώθηκε και εφαρμόζει διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που ακολουθούνται σε αντίστοιχα προγράμματα της αλλοδαπής, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. Ίδρυσής του, είναι η εκπαίδευση/κατάρτιση νέων επιστημόνων σε θεματικές Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Περιοχών. Πιο συγκεκριμένα, το Π.Μ.Σ. του Τμήματος στοχεύει στην μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων στην διεπιστημονική μελέτη και ολοκληρωμένη διαχείριση του παράκτιου θαλάσσιου περιβάλλοντος με έμφαση στην αντίληψη των οικολογικών και φυσικών διεργασιών, την προστασία των οικοσυστημάτων και την ορθολογική διαχείριση των πόρων τους καθώς και την βιώσιμη ανάπτυξη. Η εξειδίκευση επιστημόνων στο συγκεκριμένο αντικείμενο έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι η Ελλάδα και η Μεσόγειος γενικότερα χαρακτηρίζονται από παράκτιες περιοχές, στις οποίες έχουν αναπτυχθεί πολλαπλές και συχνά αλληλοσυγκρουόμενες δραστηριότητες (π.χ. βιομηχανία, εμπόριο, οικιστική ανάπτυξη, τουρισμός/αναψυχή). Επιπρόσθετα, το εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό που παράγεται από το Π.Μ.Σ. συμβάλλει στην κάλυψη απαιτήσεων/αναγκών σε εξειδικευμένα στελέχη Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων και Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Τελικός σκοπός του Π.Μ.Σ. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» του Τ.Ε.Θ. είναι:
1. Η συνεισφορά στην ανάδειξη στελεχών και ανθρώπινων πόρων υψηλού επιπέδου σε ζητήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης της παράκτιας ζώνης.
2. H προώθηση παραγώγων της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας για το θαλάσσιο περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
3. H διάχυση επιστημονικών γνώσεων σε κοινωνικές ομάδες και θεσμοθετημένους οργανισμούς που εμπλέκονται σε περιβαλλοντικά ζητήματα των παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, που διαμορφώθηκε μέσα από μια σύγχρονη αντίληψη σπουδών με βάση τη διεθνή εμπειρία για την ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης, χαρακτηρίζεται από διεπιστημονική προσέγγιση και στοχεύει στην επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών με την παροχή μαθημάτων/φροντιστηρίων/εργαστηρίων/ασκήσεων πεδίου προς τους φοιτητές, που πραγματεύονται:
• τη μελέτη φυσικών, χημικών, βιολογικών και γεωλογικών διεργασιών του θαλάσσιου περιβάλλοντος με έμφαση στο παράκτιο,
• τη διαχείριση των θαλάσσιων πλουτοπαραγωγικών πόρων, π.χ. αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, ενεργειακοί πόροι,
• την αναγνώριση, παρακολούθηση και διαχείριση επεισοδίων ρύπανσης,
• την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών, όπως Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, ως εργαλείων στη μελέτη της παράκτιας ζώνης,
• τη συστηματική παρακολούθηση και έλεγχο των επιπτώσεων των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στο παράκτιο περιβάλλον,
• την ανάπτυξη ολοκληρωμένων τεχνικών προσέγγισης και κατανόησης των αλληλεπιδράσεων χερσαίου και θαλάσσιου χώρου με έμφαση στη κατανόηση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής,
Επιπρόσθετα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εκπαιδεύονται:
• στη χρήση μεθόδων επεξεργασίας περιβαλλοντικών δεδομένων και σε πολυκριτηριακές μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται ως εργαλεία εκτίμησης και λήψης αποφάσεων στη παράκτια ζώνη,
• στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της διαχείρισης του παράκτιου χώρου και των λεκανών απορροής, μέσω της χρήσης μοντέλων και της εφαρμογής και ανάπτυξης σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών,
• στη χρήση σύγχρονων μεθοδολογιών Επιχειρησιακής Ωκεανογραφίας και Υδροακουστικής τεχνολογίας,
• στην εκπόνηση μελετών υποδομής για υποθαλάσσιες εγκαταστάσεις και παράκτιες κατασκευές.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

2 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

MSc in ICZM