Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Διοίκηση Επιχειρήσεων" (MBA). Κατευθύνσεις: α) Μάρκετινγκ, β) Χρηματοοικονομική Διοίκηση, γ) Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, δ) Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, ε) Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, στ) Διοίκηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών και ζ) Διοίκηση Αθλητικών Μονάδων και Φορέων. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Περιγραφή

Γνώσεις: Οι απόφοιτοι αποκτούν αυξημένη εξειδικευμένη γνώση στα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος αναφορικά με τις επιστημονικές εξελίξεις αιχμής, αποκτούν βάσεις για πρωτότυπη και κριτική σκέψη συνδέοντας πολλούς γνωστικούς τομείς και είναι σε θέση να συνδέουν την έρευνα με την επαγγελματική δραστηριότητα, λαμβάνοντας υπόψη θεωρίες και μεθοδολογίες του γνωστικού τους αντικειμένου.
Δεξιότητες: Οι απόφοιτοι αποκτούν δεξιότητες ως προς την εφαρμογή θεωριών και μεθοδολογιών στην πράξη, την εφαρμογή με κριτικό τρόπο και πρωτοτυπία των αποκτηθεισών γνώσεων στην έρευνα, την ανάλυση και αξιολόγηση σύγχρονων σχετικών θεμάτων, καθώς και την τεκμηρίωση και λύση σύνθετων προβλημάτων με σαφήνεια, επάρκεια και ακρίβεια, λαμβάνοντας υπόψη το εκάστοτε πλαίσιο εφαρμογής τους. Επιπλέον, αποκτούν δεξιότητες στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων και στη λήψη αποφάσεων, διαδικασίες επικοινωνίας, σχεδιασμό προγραμμάτων διοίκησης, καθώς και στη διαχείριση ομάδων.
Ικανότητες: Οι απόφοιτοι αναπτύσσουν ικανότητες σε υψηλό επίπεδο και είναι σε θέση να τις χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά, τόσο σε επιστημονικές όσο και σε επαγγελματικές καταστάσεις. Επιπλέον, τις ικανότητες αυτές είναι σε θέση να τις χρησιμοποιήσουν στη διαμόρφωση στρατηγικών, στη λήψη αποφάσεων, καθώς και στη διαχείριση κρίσεων. Επιπρόσθετα, αποκτούν ικανότητες μάθησης, θέσης στόχων και προτεραιοτήτων, διαχείρισης χρόνου, καθώς και ικανότητες διαμόρφωσης και παρουσίασης αναφορών χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το ΜΔΕ παρέχεται από τρία Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.
Το πρόγραμμα που απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και νέους πτυχιούχους στοχεύει στην προσέλκυση υποψηφίων που επιθυμούν είτε να μεταβούν γνωσιολογικά προς το αντικείμενο της διοίκησης επιχειρήσεων, είτε να εμβαθύνουν σε σχετικά θέματα με τα οποία έχουν έρθει σε επαφή κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών τους σπουδών. Για παράδειγμα, πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνείων, τμημάτων Ανθρωπιστικών Σπουδών, Ιατρικών Σχολών και άλλων επιστημονικών κλάδων επιλέγουν το πρόγραμμα αυτό ώστε να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους δώσουν σημαντική ώθηση και καλύτερες προοπτικές στην αναζήτηση απασχόλησης με απώτερο στόχο τη μελλοντική επαγγελματική τους καταξίωση. Το Πρόγραμμα, βεβαίως, απευθύνεται και σε αποφοίτους Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών που επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους, να εντρυφήσουν σε αντικείμενα με τα οποία ενδεχομένως ασχολήθηκαν ακροθιγώς κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών τους σπουδών ή ακόμη επιθυμούν να αποκτήσουν σημαντικές εμπειρίες από την καθημερινή επαφή και τριβή με άτομα που προέρχονται από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους και γνωστικά αντικείμενα. Άλλωστε, ο πολυσυλλεκτικός χαρακτήρας του προγράμματος, σε ό,τι αφορά τους υποψηφίους που δέχεται, όχι μόνο δεν αποτελεί μειονέκτημα, αλλά, αντιθέτως, η διεθνής εμπειρία από αντίστοιχα προγράμματα MBA έχει αποδείξει ότι ο πλουραλισμός αυτός είναι ζωτικής σημασίας για την ανάδειξη σημαντικών πτυχών σε όλα τα πεδία του επιστημονικού κλάδου της διοίκησης επιχειρήσεων, τη σύνθεση προτάσεων και απόψεων και τη βελτιστοποίηση της συνολικής μαθησιακής εμπειρίας του προγράμματος.

Σχέση με την απασχόληση

Οι απόφοιτοι είναι σε θέση να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

2 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

ΜΒΑ