Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην "Πολιτική και την Οικονομία της Σύγχρονης Ανατολικής και Νοτιαανατολικής Ευρώπης". Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών. Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Περιγραφή

Το πρόγραμμα στοχεύει: (α) στην προετοιμασία μελλοντικών στελεχών του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, ΜΚΟ και διεθνών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, (β) στη συνεχιζόμενη επιμόρφωση και ειδίκευση ήδη υπηρετούντων στελεχών, και (γ) στην κατάλληλη προετοιμασία ενδιαφερομένων φοιτητών για τη συνέχιση των σπουδών τους με σκοπό την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

Στις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν επέλθει δραματικές αλλαγές στα πολιτικά συστήματα και στις οικονομίες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αυτές οι οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις είναι συνδέονται στενά. Οι αρχικές πολιτικές αλλαγές στις αρχές της δεκαετίας του 1990 είχαν σημαντικές οικονομικές συνέπειες: η οικονομική πρόοδος και οι προοπτικές της περιοχής περιορίζονταν από τους πολιτικούς θεσμούς και τη διακυβέρνησή της. Ταυτόχρονα, ορισμένες χώρες της περιοχής έγιναν πλήρη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ κάποιες και της Ευρωζώνης, ενώ άλλες παραμένουν σε πορεία της ένταξης. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πολιτική και στην Οικονομία της Σύγχρονης Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης αποσκοπεί στο να προσφέρει μία εμπεριστατωμένη ανάλυση της πολιτικής και της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής, τονίζοντας τη διασύνδεση μεταξύ των δύο και θέτοντας το θεσμικό και το κοινωνικό πλαίσιο σε στέρεα αναλυτική βάση.

Περαιτέρω πληροφορίες

Διπλό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης - Πολιτικές Επιστήμες και Πολιτική και Οικονομία της Σύγχρονης Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Πανεπιστήμιο του Bamberg / Πανεπιστήμιο Μακεδονίας). Στους απόφοιτους του προγράμματος απονέμεται ένα διπλό μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης, ήτοι ένα δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη (Πολιτική και Οικονομία της Σύγχρονης Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης) και ένα από το Πανεπιστήμιο του Bamberg (Πολιτικές Επιστήμες). Το πρόγραμμα είναι δομημένο έτσι ώστε οι φοιτητές να διανύουν το πρώτο έτος σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας και το δεύτερο έτος στο Πανεπιστήμιο του Bamberg. Αυτό το Διπλό ΜΔΕ εφοδιάζει τους φοιτητές με τις γνώσεις και τις αναλυτικές και μεταδιδόμενες δεξιότητες που απαιτούνται για τη διεξαγωγή περαιτέρω μεταπτυχιακής έρευνας ή για μία διεθνώς προσανατολισμένη σταδιοδρομία στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Οι τυπικές σταδιοδρομίες περιλαμβάνουν σταδιοδρομίες στις επιχειρήσεις, σε δημόσιες υπηρεσίες, σε ΜΚΟ, και σε διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην Ανατολική και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, απασχόληση σε διεθνούς οργανισμούς (ΕΕ, ΔΟΕ, Ηνωμένα Έθνη, κ.α.), έρευνα σε εγχώριες ή διεθνείς δεξαμενές σκέψης με προσανατολισμό προς τις πολιτικές, σταδιοδρομία στην κρατική διοίκηση, περαιτέρω μεταπτυχιακή έρευνα σε διδακτορικό επίπεδο, ή σταδιοδρομία στη δημοσιογραφία.
Οι κάτοχοι των Μεταπτυχιακών Τίτλων του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, καθώς και σε άλλα Τμήματα/ Σχολές Α.Ε.Ι. με σχετικό αντικείμενο στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

2 έτη