Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Διδακτική των Μαθηματικών" με κατευθύνσεις: 1.Μαθηματική εκπαίδευση Α΄ Ηλικιακού Κύκλου (5−12 χρόνων). 2.Μαθηματική εκπαίδευση Β΄ Ηλικιακού Κύκλου (13−18 χρόνων). Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Περιγραφή

Ο απόφοιτος
Γνώσεις:
• Διαθέτει πολύ εξειδικευμένες γνώσεις στους εξής τομείς: Διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών, Χρήση της Τεχνολογίας για τη διδασκαλία των μαθηματικών, Μεθοδολογία Έρευνας στη Μαθηματική Εκπαίδευση, Ιστορία και Επιστημολογία των Μαθηματικών και της Μαθηματικής Εκπαίδευσης των Μαθηματικών.
• Διαθέτει κριτική επίγνωση των ζητημάτων γνώσης των μαθηματικών, της διδασκαλίας και μάθησής τους και στη διασύνδεσή της διδασκαλίας και μάθησης των μαθηματικών με τα πεδία των Μαθηματικών, της Ψυχολογίας, της Ιστορίας και Επιστημολογίας των Μαθηματικών και της Τεχνολογίας.
• Διαθέτει αυξημένη κριτική αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής και των θεμάτων αιχμής της Διδασκαλίας και Μάθησης των Μαθηματικών.

Δεξιότητες:
• Κατέχει εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, οι οποίες απαιτούνται στην έρευνα ή/και στην καινοτομία της Διδακτικής των Μαθηματικών προκειμένου να αναπτυχθούν νέες γνώσεις και διαδικασίες και να ενσωματωθούν γνώσεις από διαφορετικά πεδία των Μαθηματικών, της Ψυχολογίας, της Ιστορίας και Επιστημολογίας και της Τεχνολογίας.
• Εφαρμόζει με πρωτοτυπία τις αποκτηθείσες γνώσεις στην έρευνα της Διδακτικής των Μαθηματικών, την ανάλυση και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε σύνθετα, διεπιστημονικά και πρωτοποριακά ζητήματα διδασκαλίας και μάθησης των Μαθηματικών.
• Είναι σε θέση να αξιολογεί, να ερμηνεύει και να προωθεί σύγχρονες επιστημονικές έρευνες και μελέτες στο πεδίο της Διδασκαλίας των Μαθηματικών.
• Μπορεί να αρθρώνει επαγωγικά με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, λύσεις στα σύνθετα και νέα ζητήματα και να διαμορφώνει έγκυρες κρίσεις λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις.
• Τεκμηριώνει τις θέσεις του με εξειδικευμένες πληροφορίες και επιχειρήματα, σε εξειδικευμένο ή μη κοινό με σαφήνεια, επάρκεια και ακρίβεια. Το κοινό αυτό μπορεί να είναι άλλοι εκπαιδευτικοί, στελέχη της εκπαίδευσης και γονείς/κηδεμόνες.
Ικανότητες:
• Συνεχίζει να αναπτύσσει με αυτονομία τις γνώσεις και τις ικανότητές του στο επίπεδο της έρευνας και της εφαρμογής στην πράξη της Διδακτικής των Μαθηματικών.
• Εφαρμόζει με επαγγελματισμό τις εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες που απέκτησε στη Διδακτική των Μαθηματικών και αντιμετωπίζει αποτελεσματικά νέα, διεπιστημονικά ή απρόβλεπτα ζητήματα στο χώρο της τάξης, του σχολείου ή του εξωσχολικού περιβάλλοντος.
• Συνεισφέρει στην ανάπτυξη των γνώσεων και των πρακτικών στον χώρο του σχολείου, της τάξης και της οικογένειας και διαθέτει επιχειρησιακή ικανότητα στη διαχείριση κρίσεων.
• Μπορεί να αναλαμβάνει αυτόνομα την ευθύνη για την εκπαίδευση/επιμόρφωση καθώς και για τη διαχείριση μιας ομάδας μαθητών ή εκπαιδευτικών και να αξιολογεί την απόδοσή της.

Περαιτέρω πληροφορίες

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Ο τίτλος είναι ενιαίος και χορηγείται απο κοινού από τα ιδρύματα.
Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος είναι:
Η προώθηση της έρευνας στο πεδίο της εκπαίδευσης των μαθηματικών.
Η κατάρτιση στελεχών για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις σύγχρονες θεωρίες και μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης των μαθηματικών, στις ανάγκες
των ειδικών ομάδων με δυσκολίες στα μαθηματικά, των ενηλίκων και τη δια-βίου μάθηση.
Η κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένη γνώση
στην περιοχή της εκπαίδευσης των Μαθηματικών με τη χρήση των ΤΠΕ για τις ανάγκες του δημόσιου τομέα και της ιδιωτικής αγοράς.
Η ανάδειξη της ιστορίας των μαθηματικών μέσα από τη διδασκαλία τους καθώς η σύνδεση του πολιτισμού και της καθημερινότητας με τα Μαθηματικά.

Σχέση με την απασχόληση

O τίτλος του μεταπτυχιακού αυτού είναι χρήσιμος για την επαγγελματική ανάπτυξη στελεχών της εκπαίδευσης όπως: Διευθυντές σχολείων, Σχολικοί Σύμβουλοι κτλ.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.