Πτυχίο Τεχνολόγου Τροφίμων. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. Σχολή Τεχνολογίας, Γεωπονίας και Τεχνολογίας τροφίμων και Διατροφής. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας.

Περιγραφή

Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση μετά την ολοκλήρωση των σπουδών α) να γνωρίζει αναλυτικά το αντικείμενο σπουδών, να κατανοεί τις αρχές του γνωστικού πεδίου του Τεχνολόγου Τροφίμων, να εμβαθύνει, διευρύνει και προσαυξάνει τις αποκτηθείσες γνώσεις και να διαθέτει αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής του γνωστικού αντικειμένου, β) να αναλύει και να προσαρμόζει τις αποκτηθείσες γνώσεις ώστε να τις εφαρμόζει σε ποικίλα θέματα του επιστημονικού πεδίου του, να εφαρμόζει ορθά τα εργαλεία και τις τεχνικές στην διεύρυνση των βασικών θεμάτων, να επιλύει σύνθετα ή και νέα προβλήματα και να επικοινωνεί με εξειδικευμένες και μη ομάδες και κοινό, ώστε να μεταφέρει πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα, και τέλος, γ) να σχεδιάζει, να διαχειρίζεται και να υλοποιεί ερευνητικές εργασίες, να λαμβάνει αποφάσεις, να τις αξιολογεί και να αναλαμβάνει την ευθύνη σε σύνθετα επαγγελματικά και επιχειρηματικά πλαίσια τα οποία μεταβάλλονται και εξελίσσονται, και να είναι σε θέση να αναλάβει, εντός καθορισμένων πλαισίων, την ευθύνη της ανάπτυξης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ατόμων και ομάδων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους ο πτυχιούχος του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων αποκτά τις απαραίτητες, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιείται επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου με το Π.Δ. 78 (ΦΕΚ 36/1989) καθορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων της ειδικότητας.

Σχέση με την απασχόληση

Με το πτυχίο του Τεχνολόγου Τροφίμων, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα επαγγελματικά τους δικαιώματα (ΦΕΚ 36/τεύχος Α'/07-02-1989 1) O απόφοιτος του Τμήματος έχει τη δυνατότητα να απασχοληθεί είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της διατροφής και διαιτολογίας 2) έχουν δικαίωμα να απασχοληθούν με τα παρακάτω αντικείμενα: α) Εξέταση των τροφίμων β) Κατάρτιση ετικέτας με πληροφορίες για τα περιεχόμενα Βιομηχανίες παρασκευής τροφίμων (σχεδιασμός για την παραγωγή τροφίμων, κ.λ.π. γ) Συμμετοχή στη κατάρτιση προδιαγραφών παρασκευής νέων προϊόντων δ) Ανάληψη της υπευθυνότητας και επίβλεψη της μαζικής παραγωγής τροφίμων.. 3) Εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου και ελέγχου τροφίμων .

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.