Πτυχίο Τεχνολόγου Γεωπόνου. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων. Σχολή Τεχνολογίας, Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας.

Περιγραφή

Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση μετά την ολοκλήρωση των σπουδών α) να γνωρίζει αναλυτικά το αντικείμενο σπουδών, να: κατανοεί τις βασικές αρχές της Γεωπονικής Επιστήμης, να εμβαθύνει στο πεδίο της κατεύθυνσης επιλογής του, να διευρύνει και να προσαυξάνει τις αποκτηθείσες γνώσεις και να διαθέτει αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής του γνωστικού αντικειμένου, β) να αναλύει και να προσαρμόζει τις αποκτηθείσες γνώσεις ώστε να τις εφαρμόζει σε ποικίλα θέματα του επιστημονικού πεδίου του, να εφαρμόζει ορθά τα εργαλεία και τις τεχνικές στην διεύρυνση των βασικών θεμάτων, να επιλύει σύνθετα ή και νέα προβλήματα και να επικοινωνεί με εξειδικευμένες και μη ομάδες και κοινό, ώστε να μεταφέρει πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα, και τέλος, γ) να σχεδιάζει, να διαχειρίζεται και να υλοποιεί ερευνητικές εργασίες, να λαμβάνει αποφάσεις, να τις αξιολογεί και να αναλαμβάνει την ευθύνη σε σύνθετα επαγγελματικά και επιχειρηματικά πλαίσια τα οποία μεταβάλλονται και εξελίσσονται, και να είναι σε θέση να αναλάβει, εντός καθορισμένων πλαισίων, την ευθύνη της ανάπτυξης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ατόμων και ομάδων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων αποκτούν τις απαραίτητες, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν με επιτυχία: (α) να επιδιώξουν Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού, (β) να παρακολουθήσουν, στηριζόμενοι στο υπόβαθρο των σπουδών τους, τις ταχύρρυθμες εξελίξεις, τόσο θεωρητικές όσο και τεχνολογικές, στο γνωστικό τους αντικείμενο και (γ) να εργαστούν σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως υπεύθυνοι ή στελέχη σχετικών ιδιωτικών ή δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών.

Σχέση με την απασχόληση

Το πτυχίο του Τεχνολόγου Γεωπόνου είναι απαραίτητο για την άσκηση επαγγέλματος: Π.Δ.109/1989 (Φ.Ε.Κ.47/τ.Α΄/10-2-89)

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

B.Sc.(Agr.)