Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Tμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας.

Περιγραφή

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μηχανολογίας τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Λάρισας έχει ως σκοπό:
-να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στο πεδίο της Μηχανολογίας,
-να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επαγγελματική σταδιοδρομία και εξέλιξη,
- να συμβάλλει στην ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και των καινοτομιών μέσω της εφαρμογής επιστημονικών, τεχνολογικών ή άλλων γνώσεων, στην ανάπτυξη και την πρόοδο του βιομηχανικού και βιοτεχνικού ιστού της χώρας.
Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση μετά την ολοκλήρωση των σπουδών:
α) να γνωρίζει αναλυτικά το αντικείμενο σπουδών, να εμβαθύνει, να διευρύνει και να προσαυξάνει τις αποκτηθείσες γνώσεις και να διαθέτει αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής του γνωστικού αντικειμένου.
β) να αναλύει και να προσαρμόζει τις αποκτηθείσες γνώσεις ώστε να τις εφαρμόζει στην επιστήμη της Μηχανολογίας, που αφορούν στη μελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία μηχανών, συσκευών και εγκαταστάσεων παραγωγής καθώς και συστημάτων παραγωγής και διαχείρισης υλικών και ενέργειας, με γνώμονα την οικονομία, το σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνική αποδοχή
Ειδικότερα, ο εκπαιδευόμενος μετά την ολοκλήρωση των σποθδών του θα είναι σε θέση να:
- Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους στην εκπόνηση μηχανολογικών μελετών (π.χ. θέρμανση, ψύξη, κλιματισμός, υδραυλικές εγκαταστάσεις, πυρασφάλεια, ηχοπροστασία, καυσίμων αερίων, ανελκυστήρων κ.λ.π.), που σχετίζονται με εγκαταστάσεις σε κτίρια και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.
- Σχεδιάζει, να αναπτύσσει, να επιβλέπει τη λειτουργία μηχανολογικών εγκαταστάσεων και βιομηχανικών συστημάτων παραγωγής.
- Μελετά και να εφαρμόζει κανόνες ασφάλειας σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
- Εφαρμόζει σύγχρονες διοικητικές μεθόδους στη διοίκηση επιχειρήσεων ή οργανισμών.
- Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους καθώς και διοικητικές πρακτικές στην παραγωγή, στην πιστοποίηση της ποιότητας και καταλληλότητας μηχανών και συσκευών.
- Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και εργαστηριακές τεχνικές σε εργαστήρια δοκιμής τελικών προϊόντων, ελέγχου διαδικασιών και απονομής πιστοποιητικών τήρησης προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας και προστασίας περιβάλλοντος καθώς και διασφάλισης ποιότητας.
- Οργανώνει την παραγωγική διαδικασία χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους παρακολούθησης, οργάνωσης, ελέγχου και κατασκευής (με τη βοήθεια Η/Υ, συστημάτων CAD/CAM/CIM κ.λ.π.)
- Αναπτύσσει και να εφαρμόζει στη πράξη σύγχρονες μεθόδους κατεργασιών, διαμορφώσεων (π.χ. CNC, FMS και Ρομπότ).
- Μελετά και να επιβλέπει την εφαρμογή μέτρων προστασίας περιβάλλοντος από την ρύπανση που προκαλούν αστικά απόβλητα, ενεργειακά συστήματα, μηχανολογικές εγκαταστάσεις και μέσα μεταφοράς, όπως για παράδειγμα η μελέτη και κατασκευή θερμικών μηχανών αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
- Ασχολείται με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση και τη λειτουργία συστημάτων παραγωγής ενέργειας από την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
- Διαθέτει ικανότητες συλλογικής και ομαδικής εργασίας σε σύνθετα τεχνοοικονομικά θέματα της ειδικότητας του.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής και εξέλιξης της επιστήμης της Μηχανολογίας, που αφορά στη μελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία μηχανών, συσκευών και εγκαταστάσεων παραγωγής καθώς και συστημάτων παραγωγής και διαχείρισης υλικών και ενέργειας, με γνώμονα την οικονομία, το σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνική αποδοχή. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Μηχανολογίας αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, έτσι ώστε να μπορούν να ασχολούνται σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του τμήματος, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως υπεύθυνοι ή στελέχη σχετικών επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. είναι σε θέση να αποκτούν τις απαραίτητες, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν με επιτυχία:
(α) να επιδιώξουν Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού,
(β) να παρακολουθήσουν, στηριζόμενοι στο υπόβαθρο των σπουδών τους, τις ταχύρρυθμες εξελίξεις, τόσο θεωρητικές όσο και τεχνολογικές, στο γνωστικό τους αντικείμενο και
(γ) να εργαστούν σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε ως υπεύθυνοι ή στελέχη σχετικών ιδιωτικών ή δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών.

Στα βασικά γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Μηχανολογίας περιλαμβάνονται τα Μαθηματικά, η Φυσική και ο Προγραμματισμός των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε έκταση και βάθος κατάλληλου επιπέδου για την κατανόηση των Τεχνολογικών Εφαρμογών στη Μηχανολογία. Στη γενική Μηχανολογική κατάρτιση περιλαμβάνεται η Μηχανική, το Μηχανολογικό Σχέδιο και η Ηλεκτρονική Σχεδίαση, η Θερμοδυναμική, οι Μηχανές Εσωτερικής Καύσης, η Θέρμανση, η Ψύξη και ο Κλιματισμός χώρων, τα Στοιχεία μηχανών, η Ηλεκτροτεχνία και ο Ποιοτικός Έλεγχος των Υλικών. Τα μαθήματα της Ειδικότητας περιλαμβάνουν μαθήματα που εντάσσονται σε δύο κύριες κατευθύνσεις: την Κατασκευαστική και την Ενεργειακή και περιλαμβάνει μαθήματα όπως οι Εργαλειομηχανές, ο Σχεδιασμός των Κατασκευών, οι Ανυψωτικές και Μεταφορικές Μηχανές, οι Ατμολέβητες-Ατμοστρόβιλοι, οι Συσκευές Θερμικών Διεργασιών, οι Μηχανές Εσωτερικής Καύσης και γενικά, μαθήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση της ενέργειας.

Η Πρακτική Άσκηση στο 8ο Εξάμηνο πραγματοποιείται σε χώρους παραγωγής εργαστήρια και γενικά χώρους εργασίας της ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με σκοπό την εμπέδωση των γνώσεων των προηγουμένων εξαμήνων, την παροχή δυνατότητας ανάπτυξης πρωτοβουλιών, καθώς και την παροχή δυνατότητας ανάπτυξης ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων της πράξης, σε συνδυασμό με την ομαδική εργασία.

Σχέση με την απασχόληση

Το πτυχίο των Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης είναι ένας από τους απαραίτητους τίτλους για α) την διδασκαλία του μαθήματος στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, β) την ίδρυση επιχειρήσεων του κλάδου της Πληροφορικής, γ) την εργασία σε επιχειρήσεις τους κλάδου.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.