Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων. Κατευθύνσεις: (α) Διοίκησης Επιχειρήσεων (β) Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων και (γ) Μάρκετινγκ. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ). Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Περιγραφή

A. Γνώσεις
Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές θα μπορούν να:
Διαθέτουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση (θεωρητική και πρακτική) της διοίκησης των επιχειρήσεων και οργανισμών και του τρόπου με τον οποίο διοικούνται.
Διαθέτουν κριτική ικανότητα κατανόησης της σημασίας της διοίκησης επιχειρήσεων και της πολυπλοκότητας του ελληνικού και διεθνούς ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Αναπτύσσουν και εφαρμόζουν δεξιότητες έρευνας και μάθησης σε ακαδημαϊκό και οργανωσιακό επίπεδο αλλά και αξιολογούν μεθόδους επίλυσης οργανωσιακών προβλημάτων τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα.
Αναγνωρίζουν και εκτιμούν τις ηθικές διαστάσεις των επιχειρήσεων και των οργανισμών και τη σημασία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Κατανοούν και αξιολογούν το αντικείμενο της χρηματοοικονομικής και διοικητικής λογιστικής, της χρηματοοικονομικής, της πληροφορικής, των ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων και του Marketing για στελέχη επιχειρήσεων.
Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη γνώση τους και με κριτική και πρακτική σκέψη να προσεγγίζουν την επιχειρηματικότητα και να την εφαρμόζουν τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο.
Κατανοούν τη σημασία της καινοτομίας και προσπαθούν να την εφαρμόζουν ως μέσο απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
Αντιλαμβάνονται και κατανοούν την τεχνολογία πληροφορικής, τη σημασία της διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας και των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης.
Αποκτήσουν αναλυτική και προηγμένη γνώση, με κριτική σκέψη και ικανότητα, στους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Μάρκετινγκ, αλλά και της Διοίκησης των Πληροφοριακών Συστημάτων, ανάλογα με τις προσωπικές ανάγκες και επιλογές του κάθε φοιτητή, καθώς και να αναπτύξουν δεξιότητες απόκτησης γνώσεων που απαιτούνται για να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας. Επίσης να αποκτήσουν Γνώση, κατανόηση και κριτική των μαθηματικών, της στατιστικής και των μεθόδων επιστημονικής έρευνας,
1. Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων:
Κατανόηση της διοίκησης των επιχειρήσεων και των πρακτικών διαχείρισης των αλλαγών.
Κατανόηση σύγχρονων θεμάτων και εξελίξεων της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και της σχέσεως της με τη στρατηγική διοίκηση.
Γνώση και κατανόηση της σύγχρονης θεωρίας της στρατηγικής διοίκησης και των αναλυτικών εργαλείων που απαιτούνται για την επίλυση στρατηγικών προβλημάτων
Γνώση και πρακτική των διαδικασιών επιχειρησιακού προγραμματισμού. Εφαρμογή χρηματοοικονομικών μοντέλων με τη χρήση του Excel.
Εξοικείωση με την έννοια της ηγεσίας μέσα σε ένα διεθνές περιεχόμενο και διερεύνηση της σπουδαιότητας της ομάδας εργασίας μέσα σε ένα οργανισμό.
Γνώση και εφαρμογή συστημάτων λογιστικής, κοστολόγησης και μέτρησης της απόδοσης (performance measurement) των επιχειρήσεων. Κριτική κατανόηση των θεωριών της Διοίκησης των επιχειρήσεων.
2. Κατεύθυνση Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων:
Γνώση και κατανόηση αντικειμένων πληροφορικής όπως λειτουργικά συστήματα, δομημένο προγραμματισμό, αντικειμενοστρεφή σχεδιασμό και προγραμματισμό, οπτικό προγραμματισμό καθώς και ανάλυση και σχεδίαση αλγορίθμων.
Εξοικείωση με τις δομές δεδομένων, τη διαχείριση πληροφοριών στο διαδίκτυο και στα δίκτυα των υπολογιστών.
Γνώση και κατανόηση της ασφάλειας των υπολογιστών καθώς και των έμπειρων συστημάτων και γραφικών.
Απόκτηση ικανοτήτων συνδυασμού και εφαρμογής της χρηματοοικονομικής θεωρίας στα πληροφοριακά συστήματα.
Προηγμένη γνώση και κριτική των θεωριών των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης, και ειδικά των ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων (ERPs), ως μέσο αναζήτησης και αξιοποίησης των επιχειρησιακών πόρων και πληροφοριών.
3. Κατεύθυνση Μάρκετινγκ:
Γνώση και κατανόηση των διοικητικών μηχανισμών και των διαφόρων οργανωτικών διαδικασιών οι οποίες σχετίζονται με τις διεθνείς δραστηριότητες της επιχείρησης, με βάση τις αρχές Marketing.
Εξοικείωση με την επικοινωνία και τη διαφήμιση αλλά και την ανάπτυξη νέων προϊόντων.
Γνώση, κατανόηση και αξιολόγηση των αρχών της συμπεριφοράς καταναλωτή αλλά και της προώθησης πωλήσεων και δημόσιων σχέσεων.
Κατανόηση και γνώση βασικών μοντέλων του μάρκετινγκ τουρισμού, αγροτικών προϊόντων, χονδρικού και λιανικού εμπορίου.
Εξοικείωση και γνώση με το διεθνές μάρκετινγκ, κοινωνικό μάρκετινγκ, στρατηγικό μάρκετινγκ, και βιομηχανικό μάρκετινγκ.
Διαχείριση των επιπτώσεων του διαδικτύου και γενικότερα των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορίας στις στρατηγικές και τακτικές μάρκετινγκ με κριτική κατανόηση όλων των θεωριών και εξελίξεων.

Β. Δεξιότητες
Αναλύουν και προσαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις ώστε να τις εφαρμόζουν σε ποικίλα θέματα της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, της Διοίκησης των Πληροφοριακών Συστημάτων και του Μάρκετινγκ και διαθέτουν υποδομή και είναι προετοιμασμένοι να αποκτήσουν νέες γνώσεις.
Εφαρμόζουν ορθά τα κατάλληλα εργαλεία και τις κατάλληλες τεχνικές ανάλυσης στη διερεύνηση των βασικών θεμάτων της Διοικητικής επιστήμης. Επιλύουν σύνθετα ή νέα προβλήματα των επιστημονικών πεδίων που διδάσκονται. Αναπτύσσουν ολοκληρωμένες, δημιουργικές και καινοτόμες λύσεις και προσεγγίσεις. Υποστηρίζουν τις λύσεις και απόψεις τους με μεθοδικό και επιστημονικό τρόπο.
Συγκεντρώνουν, αναλύουν και επιλέγουν με τρόπο κριτικό και υπεύθυνο τις ιδέες και τις πληροφορίες για τα προβλήματα που τους αφορούν, με χρήση επιστημονικών πηγών ή πηγών που είναι εξειδικευμένες σε θεωρητικά, τεχνικά και επαγγελματικά θέματα. Διαθέτουν ικανότητα για αποτελεσματική ανάλυση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος και των οργανωσιακών ικανοτήτων.
Αναπτύσσουν ζητήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ και Πληροφοριακών Συστημάτων βάσει επιστημονικής τεκμηρίωσης.
Διαθέτουν δεξιότητες ηγεσίας, επίλυσης προβλημάτων, διαχείρισης της αλλαγής, επικοινωνίας και συνεργασίας.
Αποκτούν δεξιότητες εφαρμογής της αποκτηθείσας γνώσης στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον
Διαθέτουν δεξιότητες αποτελεσματικής διαχείρισης πολύπλοκων και πολλές φορές αλληλοσυγκρουόμενων πληροφοριών και ικανότητα ερμηνείας και σύνθεσης της γνώσης.
Αποκτούν δεξιότητες παρουσίασης δομημένων και λογικών επιχειρημάτων, ανάπτυξη αναλυτικών ικανοτήτων μέσω της ανάγνωσης και ανάλυσης επιχειρησιακών αναφορών.
Διαθέτουν δεξιότητες να διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις που λαμβάνουν υπ' όψη τις κατά περίπτωση συναφείς κοινωνικές, οικονομικές και ηθικές διαστάσεις των θεμάτων που επεξεργάζονται.
Επικοινωνούν με εξειδικευμένες και μη ομάδες και κοινό και μεταφέρουν προφορικά, γραπτά ή και άλλα μέσα (πχ διαδίκτυο), ιδέες, πληροφορίες, προβλήματα και λύσεις.

Γ. Ικανότητες
Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (μια από τις 3 κατευθύνσεις) οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να:
Διαθέτουν κριτική σκέψη και αντίληψη όσον αφορά την πολυπλοκότητα της επιστήμης της Διοίκησης των Επιχειρήσεων και να αναλύσουν πολύπλοκα προβλήματα.
Κατανοούν και να αντιμετωπίζουν προβλήματα ακαδημαϊκής και πρακτικής έρευνας, με δυνατότητα σχεδίασης, διαχείρισης και υλοποίησης ερευνητικών εργασιών τόσο σε ατομικό όσο και συλλογικό επίπεδο.
Συνθέτουν πληροφορίες με επιστημονικό και δημιουργικό και προτείνουν λύσεις σε σύνθετα προβλήματα.
Αντιλαμβάνονται και αξιολογούν κατάλληλα την πολυπλοκότητα τόσο του εθνικού όσο και του διεθνούς επιχειρησιακού περιβάλλοντος, λαμβάνουν αποφάσεις, τις αξιολογούν και αναλαμβάνουν την ευθύνη σε σύνθετα και επιχειρηματικά πλαίσια τα οποία μεταβάλλονται και εξελίσσονται. Διαθέτουν τις γνώσεις και όλα τα μέσα στρατηγικής προσέγγισης στη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων.
Συνεργάζονται με επιτυχία με τα υπόλοιπα μέλη ομάδας μιας επιχείρησης ή οργανισμού για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων όπως οργάνωσης και διοίκησης, μάρκετινγκ, πληροφορικής και διοίκησης πληροφοριακών συστημάτων. Συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των γνώσεων και των πρακτικών. Είναι σε θέση να αναλάβουν την ευθύνη της ανάπτυξης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ατόμων και ομάδων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός: Σκοπός του προγράμματος είναι η συστηματική και συνεχής προσπάθεια προσφοράς όλων των επιπέδων γνώσης και η εισαγωγή των πλέον πρόσφατων εκπαιδευτικών και ερευνητικών μεθόδων, τεχνικών και διαδικασιών, με επίκεντρο τη δημιουργικότητα, τη καινοτομία και τη πρωτοπορία, και την εφαρμογή τους στις επιχειρήσεις και οργανισμούς τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα. Αναλυτικότερα το πρόγραμμα στοχεύει (1) στη δημιουργία και προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στις επιστημονικές περιοχές της Διοίκησης Επιχειρήσεων (διοικητική επιστήμη), με έμφαση στους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων και του Μάρκετινγκ, (2) στην παροχή γνώσεων υψηλού επιπέδου για την ανάπτυξη επιστημόνων και διοικητικών στελεχών ικανών να στελεχώσουν τις επιχειρήσεις και οργανισμούς τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα (στην Ελλάδα και το εξωτερικό), και (3) στην προετοιμασία και ανάπτυξη νέων και δυναμικών επιχειρηματιών με επιχειρηματική νοοτροπία που θα βασίζεται στην καινοτομία και εξωστρέφεια και θα ανταποκρίνεται απόλυτα στις απαιτήσεις μιας παγκοσμιοποιημένης αγοράς. Το πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης με τρείς κατευθύνσεις. Περιλαμβάνει συνολικά 67 μαθήματα (για τις 3 κατευθύνσεις) χωρισμένα σε 7 εξάμηνα, ενώ κατά το 8ο εξάμηνο σπουδών προβλέπεται η εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας και η πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης. Το πρόγραμμα σπουδών υποστηρίζει τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις σπουδών: (α) Διοίκησης Επιχειρήσεων, (β) Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων και (γ) Μάρκετινγκ. Η επιλογή της κατεύθυνσης γίνεται με ευθύνη του φοιτητή. Τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α,Β,Γ και Δ) είναι κοινά και από το πέμπτο (Ε' εξάμηνο) οι φοιτητές ακολουθούν την κατεύθυνση που θα επιλέξουν.

Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, ανεξάρτητα από ποια κατεύθυνση ακολουθούν, πρέπει να επιτύχουν σε τουλάχιστον 40 μαθήματα συγκεντρώνοντας από αυτά 210 Πιστωτικές Μονάδες. Η Πρακτική Άσκηση και η Πτυχιακή Εργασία προσθέτουν άλλες 10 και 20 Πιστωτικές Μονάδες αντίστοιχα. Έτσι το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων που πρέπει να συγκεντρώσει ένας φοιτητής για τη λήψη του πτυχίου είναι 240 (30 πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών).
Από τα 40 μαθήματα τα 24 είναι Υποχρεωτικά και κοινά για όλους τους φοιτητές ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που επιλέγουν. Άλλα 12 μαθήματα είναι Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης, δηλαδή είναι μεν υποχρεωτικά αλλά διαφοροποιούνται ανάλογα με τη κατεύθυνση που επιλέγει ο φοιτητής, ενώ τα υπόλοιπα 4 είναι Επιλογής Κατεύθυνσης στα οποία ο φοιτητής έχει το δικαίωμα να επιλέξει είτε τα προτεινόμενα από την κατεύθυνση μαθήματα είτε οποιαδήποτε άλλα μαθήματα αντίστοιχων Πιστωτικών Μονάδων από τις άλλες κατευθύνσεις του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.