Πτυχίο Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Κατευθύνσεις: 1. Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. 2. Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Περιγραφή

Σύμφωνα με το άρθρο 5, Π.Δ. 87, ΦΕΚ 129/5.6.2013, τ. Α΄, το Τμήμα Μηχανολογίας και το Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου συγχωνεύθηκαν στο Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με τις εξής δύο (2) εισαγωγικές κατευθύνσεις και χωριστό αριθμό εισακτέων: Α) Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Β) Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε.
Κατεύθυνση Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Τ.Ε.

Η «επιστήμη» του πετρελαίου περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων για τους εξής λόγους: Το πετρέλαιο μετά από διεργασίες χιλιάδων ετών δημιουργήθηκε από την φύση και αποθηκεύτηκε στο υπέδαφος. Ο εντοπισμός κατά συνέπεια στο υπέδαφος του κοιτάσματος αποτελεί το πρώτο στάδιο. Ακολουθεί η έρευνα με φυσικοχημικές διεργασίες των δεδομένων του κοιτάσματος. Έπεται η γεώτρηση με σκοπό την πλήρη επιβεβαίωση του κοιτάσματος και την μεταφορά στην συνέχεια του πετρελαίου στην επιφάνεια της γης. Το φάσμα των δραστηριοτήτων αυτών είναι γνωστό με τον όρο upstream.
Ακολουθεί η αποθήκευση, μεταφορά, επεξεργασία (διύλιση), αναλύσεις, πωλήσεις του πετρελαίου και των προϊόντων του. Οι δραστηριότητες αυτές είναι γνωστές με τον όρο downstream.Σε μεγάλες χώρες το upstream αποτελεί διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο σπουδών από το downstream. Το πρόγραμμα σπουδών της κατεύθυνσης Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου περιλαμβάνει και το upstream και το downstream. Αυτό κρίθηκε αναγκαίο διότι η αγορά της πατρίδας μας είναι μικρή και διότι η παραγωγή πετρελαίου (upstream) είναι σήμερα σε μικρή κλίμακα. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος αποτελεί και παγκόσμια πρωτοτυπία αφού μικρός αριθμός Τμημάτων ΑΕΙ στο κόσμο έχει ανάλογο πρόγραμμα σπουδών.
Κατά συνέπεια ο εκπαιδευόμενος φοιτητής έχει γνώσεις και δεξιότητες σε όλο το φάσμα του πετρελαίου. Οι πολλές εργαστηριακές ασκήσεις κατά την διάρκεια των σπουδών εξοικειώνουν τον φοιτητή όσο είναι δυνατόν με τα πραγματικά δεδομένα. Έως σήμερα οι περισσότεροι απόφοιτοι του Τμήματος εργάζονται στο downstream. Επειδή το αύριο της παραγωγής πετρελαίου μπορεί να χαρακτηριστεί ευοίωνο στην πατρίδα μας, (η Ελλάδα έχει πετρέλαιο όπως έδειξαν πρόσφατες έρευνες), οι φοιτητές προτρέπονται σήμερα να δώσουν βαρύτητα στο upstream. Υπάρχει άλλωστε αριθμός αποφοίτων του Τμήματος ο οποίος εργάζεται στο εξωτερικό σε μεγάλες εταιρείες παραγωγής πετρελαίου. Περαιτέρω εμβάθυνση στον τομέα του upstream γίνεται στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, το οποίο διεξάγεται στην αγγλική γλώσσα, την γλώσσα του πετρελαίου και αναφέρεται μόνο στο upstream.
Κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. :
H προσφερόμενη γνώση και οι αναπτυσσόμενες δεξιότητες στοχεύουν σε
πτυχιούχο Μηχανολόγο Μηχανικό που:
Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους στην εκπόνηση μηχανολογικών μελετών, που σχετίζονται με εγκαταστάσεις σε κτίρια και επιβλέπει την εφαρμογή τους.
Σχεδιάζει, αναπτύσσει, συντηρεί και επιβλέπει τη λειτουργία μηχανολογικών εγκαταστάσεων
και βιομηχανικών συστημάτων παραγωγής.
Μελετά και εφαρμόζει κανόνες ασφαλείας σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
Εφαρμόζει σύγχρονες διοικητικές μεθόδους στη διοίκηση επιχειρήσεων, έργων ή οργανισμών.
Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους, καθώς και διοικητικές πρακτικές στην παραγωγή, στην πιστοποίηση της ποιότητας και καταλληλότητας μηχανών και συσκευών.
Επιλαμβάνεται των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και νομικών υποχρεώσεων για παραγωγικές, κατασκευαστικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις παραγωγής ενέργειας, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Εφαρμόζει σύγχρονες και εργαστηριακές τεχνικές σε εργαστήρια δοκιμής τελικών προϊόντων, ελέγχου διαδικασιών, απονομής πιστοποιητικών τήρησης προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας και προστασίας περιβάλλοντος, καθώς και διασφάλισης ποιότητας.
Οργανώνει, επιβλέπει, επεξεργάζεται και αξιολογεί εργαστηριακές μετρήσεις και πειράματα σε όλους τους τομείς της ειδικότητας.
Οργανώνει την παραγωγική διαδικασία χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους παρακολούθησης, οργάνωσης, ελέγχου και κατασκευής.
Αναπτύσσει και εφαρμόζει στην πράξη σύγχρονες μεθόδους κατεργασιών, διαμορφώσεων
Μελετά και επιβλέπει την εφαρμογή μέτρων προστασίας περιβάλλοντος από τη ρύπανση που προκαλούν ενεργειακά συστήματα
Ασχολείται με το σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση συστημάτων παραγωγής ενέργειας μέσω αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Εκτελεί εργασίες ή συμμετέχει στην εκτέλεση εργασιών πραγματογνωμοσύνης, αξιολόγησης προσφορών αγοράς.
Απασχολείται στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία στον τομέα της ειδικότητάς του.
Αναπτύσσει ικανότητες συλλογικής και ομαδικής εργασίας σε σύνθετα τεχνικοοικονομικά θέματα της ειδικότητάς του.
Ασχολείται με την εφαρμοσμένη έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία σε όλους τους τομείς της ειδικότητάς του.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Τμήμα είναι το μοναδικό Τμήμα στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα με τη συγκεκριμένη κατεύθυνση σπουδών. Περιλαμβάνει δύο (2) εισαγωγικές κατευθύνσεις: την κατεύθυνση «Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου» και την κατεύθυνση «Μηχανολόγων Μηχανικών». Οι εισαγωγικές αυτές κατευθύνσεις είναι απόρροια των μεταρρυθμίσεων του Υπουργείου Παιδείας από το καλοκαίρι 2013 με την παράλληλη λειτουργία του Τμήματος Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου με το Τμήμα Μηχανολογίας του ΤΕΙ. Στο αναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος υπάρχουν κοινά μαθήματα και μαθήματα  των δύο (2) κατευθύνσεων. Το γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης των Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου είναι ιδιαίτερο, διότι παρέχει γνώση σε όλο το φάσμα των υδρογονανθράκων, από την έρευνα, εξόρυξη, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση έως την τελική τους χρήση. Το κοινωνικά και παραγωγικά αναγκαίο φάσμα επιστημονικών περιοχών που καλύπτουν οι δραστηριότητες ενός Μηχανολόγου Μηχανικού στους διαρκώς εξελισσόμενους τομείς της τεχνολογίας (ενέργειας, περιβάλλοντος, σχεδιασμού/κατασκευής προϊόντων, ανάπτυξης συστημάτων ελέγχου, οργάνωσης παραγωγής κ.α.) αποτελεί ουσιαστικό σκοπό και κίνητρο του Τμήματος.

Σχέση με την απασχόληση

Το Πτυχίο Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με κατευθύνσεις Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Τ.Ε. ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. είναι απαραίτητο για την άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγου Μηχανικού Τ.Ε.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.