Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον". Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Πολυτεχνείο Κρήτης.

Περιγραφή

Γνώσεις: Υιοθετείται διεπιστημονική προσέγγιση που στοχεύει στην παραγωγή και μετάδοση υψηλού επιπέδου γνώσεων σε διπλωματούχους μηχανικούς και επιστήμονες σε θέματα που σχετίζονται με την έρευνα, εκμετάλλευση, επεξεργασία ορυκτών πόρων και ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων με μεθόδους περιβαλλοντικά αποδεκτές, καθώς και σε μεθοδολογίες που αφορούν στην εκτίμηση περιβαλλοντικών και φυσικών κινδύνων και της κλιματικής αλλαγής στα πλαίσια του συντελούμενου μετασχηματισμού του παραδοσιακού οικονομικού μοντέλου στο σύγχρονο της κυκλικής οικονομίας..
Δεξιότητες: Η αποκτηθείσα γνώση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την αποκατάσταση του περιβάλλοντος από μεταλλευτικές-μεταλλουργικές δραστηριότητες , την παραγωγή και εκμετάλλευση ενεργειακών πόρων, την προστασία των υπόγειων υδάτων, τη διαχείριση και αξιοποίηση παραπροϊόντων/αποβλήτων και την ορθολογική εκμετάλλευση πρώτων υλών, και κυρίως εκείνων που διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο στην εθνική οικονομία.
Ικανότητες: Σχεδιασμός και λειτουργία συστημάτων εκμετάλλευσης και επεξεργασίας ορυκτών πρώτων υλών και ενεργειακών πόρων με έμφαση στα θέματα που σχετίζονται με τον σχεδιασμό και υλοποίηση των έργων περιβαλλοντικής αποκατάστασης που συνοδεύουν τέτοιες δραστηριότητες.
Μαθησιακά αποτελέσματα: Ο κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος «Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον» έχει τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις και μπορεί να απασχοληθεί στον τομέα της παραγωγής ορυκτών υλών και ενεργειακών πόρων τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση – λειτουργία των σχετικών έργων και ιδιαίτερα των έργων που σχετίζονται με την περιβαλλοντική αποκατάστασης και την ορθολογική διαχείριση.

Περαιτέρω πληροφορίες

Δια Ζώσης

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Φορέας Χορήγησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 3 έτη