Πτυχίο Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Περιγραφή

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού αποβλέπει στα παρακάτω μαθησιακά αποτελέσματα. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι φοιτητές/τριες: 1. Γνωρίζουν και είναι σε θέση να εφαρμόσουν συγκεκριμένων ως προς το αντικείμενο της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού, επιστημονικές και θεωρητικές έννοιες οι οποίες διαδραματίζουν καθοριστικά την ανάπτυξη πνευματικά καλλιεργημένων ατόμων.
2. Έχουν εκπαιδευτεί σε ένα εύρος εννοιών της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού και διαθέτουν τη γνώση και τις δεξιότητες εκείνες οι οποίες είναι απαραίτητες ώστε να είναι σε θέση να κάνουν επίδειξη των κινητικών δεξιοτήτων σε ικανοποιητικό βαθμό και να συνδράμουν στη βελτίωση της υγείας και της φυσικής κατάστασης όπως αυτή οριοθετείται από τις σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις.
3. Είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν κατάλληλες αναπτυξιακές μαθησιακές εμπειρίες προκειμένου να ανταποκρίνονται στις πολυποίκιλες ανάγκες όλων ανεξαιρέτως των μαθητών ή αθλούμενων ή αθλητών.
4. Είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν προγράμματα άσκησης για ένα σημαντικό εύρος διαφορετικών ηλικιών.
5. Είναι σε θέση να αναλύσουν την ανθρώπινη κίνηση χρησιμοποιώντας τις γνώσεις τους στις αθλητικές επιστήμες, να εντοπίσουν και να διορθώσουν σημαντικά στοιχεία που άπτονται των κινητικών δεξιοτήτων και της απόδοσης.
6. Είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν διαδικασίες αξιολόγησης και να αξιοποιήσουν την κριτική τους σκέψη προκειμένου να διαμορφώσουν τις αποφάσεις τους για τη διδασκαλία και να προωθήσουν τη μαθησιακή διαδικασία
7. Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά επικοινωνιακές και παιδαγωγικές δεξιότητες ή στρατηγικές ώστε να ενισχύσουν τη συμμετοχή των μαθητών ή αθλούμενων ή αθλητών.
8. Επιδεικνύουν την απαραίτητη διάθεση και συμπεριφορές, προκειμένου να γίνουν αποτελεσματικοί επαγγελματίες και να συνεχίσουν να βελτιώνονται.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Δια Ζώσης
Ηλεκτρονική μάθηση
Μάθηση στο χώρο εργασίας
Πρακτική άσκηση

Σχέση με την απασχόληση

Τα ΤΕΦΑΑ θεραπεύουν και καλλιεργούν την έρευνα και τη γνώση σχετικά με την επιστήμη και τις δεξιότητες ως προς την έμπρακτη εφαρμογή της άσκησης και των φυσικών δραστηριοτήτων σε όλο το φάσμα των ηλικιών. Οι απόφοιτοι του Τμήματoς έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα στους παρακάτω κλάδους: Α. Φυσική Αγωγή: Με βάση τα Προεδρικά Διατάγματα: α) ΠΔ 107/1983 (Π.Δ. 107/1983, Τεύχος Α΄), β) ΠΔ 64/1993 (ΦΕΚ 28/τ. Α΄/1993) και τους Νόμους: α) Ν. 1566/1985, άρθρο 4, παρ. 12 (ΦΕΚ 167/τ. Α΄/1985) και β) Ν. 3194/2003. Β. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Με βάση το Ν. 3699/2008 (άρθρα 19 και 20) ορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων που έχουν ειδικότητα «Ειδική Φυσική Αγωγή». Γ. Ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων: Με βάση το ΠΔ 219/2006 και το Ν. 3599/2007. Δ. Οργάνωση προγραμμάτων άθλησης για όλους: Με βάση το Ν. 2527/2013. Ε. Αθλητισμός: Με βάση το Ν. 2725/1999 και το Ν. 3057/2002.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 4 έτη

Συμπληρώματα

Θεματικοί Τομείς

Κατάρτιση για δασκάλους με θεματική εξειδίκευση
Φροντίδα των ηλικιωμένων και των αναπήρων ενηλίκων
Φροντίδα παιδιών και υπηρεσίες για τους νέους
Κομμωτική και καλλωπισμός
Αθλήματα
Ταξίδια, τουρισμός και ελεύθερος χρόνος