Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης " Εφαρμοσμένη Οικονομική". Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Περιγραφή

*Γνώσεις
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
εξειδίκευσης (ΜΔΕ) σε τρείς κατευθύνσεις που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα
γνωστικών αντικειμένων από τις τράπεζες και τις ποικίλες εταιρείες
χρηματοκοικονομικών συμβούλων, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και
την Εθνική Άμυνα και Ασφάλεια και τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης
όλων των βαθμίδων.
• Εμβάθυνση των γνώσεων στην χρηματοοικονομική και την τραπεζική οικονομική.
• Εμβάθυνση των γνώσεων στην διοίκηση επιχειρήσεων
• Εμβάθυνση των γνώσεων στην διοίκηση και διαχείριση δημόσιων οργανισμών.
• Εμβάθυνση των γνώσεων στα οικονομικά της άμυνας και της ασφάλειας.
*Δεξιότητες
• Εμπεριστατωμένη γνώση και χρήση των σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων και
τεχνικών που είναι απαραίτητες στη λήψη οικονομικών αποφάσεων από
στελέχη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
• Δεξιότητες σύνθεσης και ανάλυσης οικονομικών κειμένων και παραγωγής οικονομικών και χρηματοοικονομικών αναλύσεων
• Δεξιότητες διαχείρισης χαρτοφυλακίου χρηματοοικονομικών επενδύσεων
• Οικονομικές δεξιότητες απαραίτητες σε στελέχη ενόπλων δυνάμεων
• Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

*Ικανότητες
Ικανότητες εφαρμογής των εργαλείων της οικονομικής επιστήμης για την επίλυση οικονομικών και επιχειρησιακών προβλημάτων που απαιτούν λήψη αποφάσεων για τον σχεδιασμό οικονομικής πολιτικής και χάραξη επιχειρηματικής στρατηγικής.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Μερικής Φοίτησης
Μικτή φοίτηση (εξ αποστάσεως και δια ζώσης)

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 3 έτη