Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics". Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Πολυτεχνική Σχολή. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Περιγραφή

To ΠΜΣ ΔΕΑL παρέχει θεωρία, ποσοτικά εργαλεία και τεχνικές για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων στη ΔΕΑL. Οι φοιτητές χρησιμοποιούν τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος σε διάφορες εργασίες/projects, όπου μαθαίνουν πώς να αναλύουν την αποτελεσματικότητα λειτουργίας μιας εφοδιαστικής αλυσίδας, πώς να την εξηγούν με όρους ποιότητας, κόστους και χρόνου, και πώς να τη βελτιώνουν ανασχεδιάζοντας τις επιχειρησιακές διαδικασίες.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Μερικής Φοίτησης
Δια Ζώσης

Σχέση με την απασχόληση

Τα επαγγέλματα που άπτονται της ΔΕΑL έχουν υψηλή ζήτηση και προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο, την εποχή των «μεγάλων δεδομένων» (big data) και της αποκεντρωμένης διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας με την τεχνολογία blockchain, αλλά και στην Ελλάδα, λόγω και της απελευθέρωσης των μεταφορών και της ανάδειξης της χώρας σε διαμετακομιστικό κόμβο.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 3 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

ΜΔΕ ΔΕΑL