Διδακτορικό Δίπλωμα «Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών». Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Πολυτεχνική Σχολή. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Περιγραφή

Γνώσεις
• Αυξημένη εξειδικευμένη γνώση στον τομέα του γνωστικού τους αντικειμένου
• Κριτική κατανόηση των αρχών, θεωριών, μεθοδολογιών και πρακτικών του γνωστικού τους αντικειμένου
• Αυξημένη κριτική αντίληψη

Δεξιότητες
• Εφαρμογή των θεωριών και των μεθοδολογιών του εξειδικευμένου αντικειμένου του διδακτορικού τους με κριτικό τρόπο
• Αξιολόγηση, ερμηνεία και προώθηση σύγχρονων επιστημονικών ερευνών και μελετών συνυφασμένων με το πεδίο του διδακτορικού τους
• Επαγωγική άρθρωση με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, λύσεων σε σύνθετα και νέα ζητήματα που ανακύπτουν μέσω της έρευνας, διαμορφώνοντας έγκαιρες λύσεις

Ικανότητες
• Ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων σε υψηλό επίπεδο
• Εφαρμογή των εξειδικευμένων γνώσεων και των ικανοτήτων
• Συμβολή στην πρόοδο και εξέλιξη της επιστήμης και της βασικής έρευνας και στην ανάπτυξη των γνώσεων και των πρακτικών στον επαγγελματικό ή επιχειρηματικό χώρο.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι των υψηλών προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 3 έτη