Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών". Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Περιγραφή

Οι κάτοχοι του ΔΜΣ αποκτούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα μαθησιακά αποτελέσματα (Γνώσεις-Δεξιότητες-Ικανότητες):
• Διαθέτουν αυξημένη εξειδικευμένη γνώση στα πεδία της Επιστήμης των Υλικών, της Χημείας, της Φυσικής, των Μαθηματικών, της Βιολογίας, και στις επιστημονικές εξελίξεις αιχμής αυτών των γνωστικών επιστημονικών πεδίων.
• Επιδεικνύουν κριτική κατανόηση των αρχών, μεθοδολογιών και πρακτικών του γνωστικού πεδίου της Επιστήμης των Υλικών, καθώς και της διασύνδεσής του με άλλους γνωστικούς τομείς.
• Διαθέτουν αυξημένη κριτική αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής και των θεμάτων αιχμής του γνωστικού πεδίου της Επιστήμης των Υλικών.
• Εφαρμόζουν με ευχέρεια τις θεωρίες και μεθοδολογίες του γνωστικού πεδίου της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υλικών σε ερευνητικές μελέτες και εργασίες τους με κριτικό και δημιουργικό τρόπο.
• Εφαρμόζουν με πρωτοτυπία τις αποκτηθείσες γνώσεις στην έρευνα, την ανάλυση και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε σύνθετα και διεπιστημονικά θέματα που άπτονται της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υλικών.
• Είναι σε θέση να αξιολογούν και να προωθούν σύγχρονη επιστημονική έρευνα συναφή με το γνωστικό πεδίο της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υλικών.
• Τεκμηριώνουν τις θέσεις τους με εξειδικευμένες πληροφορίες βασισμένες στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών, σε εξειδικευμένο ή μη κοινό με σαφήνεια, επάρκεια και ακρίβεια.
• Συνεχίζουν να αναπτύσσουν με αυτονομία τις γνώσεις και τις ικανότητές τους σε υψηλό επίπεδο.
• Εφαρμόζουν με επαγγελματισμό τις εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες που απέκτησαν στο πεδίο της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υλικών και αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά νέα, διεπιστημονικά ζητήματα.
• Συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των γνώσεων και των πρακτικών στον επαγγελματικό και επιχειρηματικό χώρο που σχετίζεται με τη σχεδίαση των Υλικών και τις εφαρμογές τους.
• Αναλαμβάνουν αυτόνομα την ευθύνη για την εκπαίδευση καθώς και για τη διαχείριση μιας ομάδας και αξιολογούν την απόδοσή της.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 2 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Μάστερ ΤΕΤΥ