Ενιαίος και Αδιάσπαστος Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Πολυτεχνική Σχολή. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Περιγραφή

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, οι απόφοιτοι αναμένεται να διαθέτουν τα εξής μαθησιακά αποτελέσματα.

Γνώσεις:

• Εξειδικευμένες θεωρητικές γνώσεις μαζί με θεμελιώδεις εφαρμογές στο πεδίο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών .
• Βασικές και εξειδικευμένες γνώσεις με έμφαση σε τρεις βασικές κατευθύνσεις εξειδίκευσης : του Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (1η), του Ηλεκτρονικού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (2η) και Τηλεπικοινωνιακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (3η)
• Εξειδικευμένες γνώσεις για τη διενέργεια όλων των απαραίτητων μετρήσεων (ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές, ηλεκτρομηχανικές, ροής δεδομένων) και την αξιολόγησή τους, την ανάπτυξη και διασύνδεσης συστημάτων παρακολούθησης, προσομοίωσης και λειτουργίας ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών, ηλεκτρομηχανικών συστημάτων καθώς και συστημάτων υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών.
• Εξειδικευμένες γνώσεις για την εκπόνηση μελέτης, επίβλεψης και κατασκευής, πιστοποίησης, ελέγχου, επιθεώρησης, συντήρησης και διακρίβωσης συστημάτων για την παραγωγή, μεταφορά,διανομή, αποθήκευση, επεξεργασία, έλεγχο και χρησιμοποίηση ενέργειας και πληροφορίας που είναι κρίσιμα για την προστασία και βελτίωση της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του ανθρώπου, όπως είναι οι ηλεκτρολογικές και άλλες εγκαταστάσεις, οι ηλεκτρονικές εφαρμογές, οι τηλεπικοινωνίες, τα συστήματα πληροφορικής και υπολογιστών κ.λπ..
Δεξιότητες
• Εργαστηριακές δεξιότητες στον τομέα της τεχνολογίας που αφορά στον τομέα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών.
• Δεξιότητες αποτίμησης αποτελεσμάτων, ανάπτυξης επιστημονικών υποθέσεων και πειραματικού σχεδιασμού ακολουθώντας την επιστημονική μέθοδο.
• Δεξιότητες γραπτής και προφορικής παρουσίασης επιστημονικών δεδομένων και ιδεών.
• Εκπαιδευτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Ικανότητες:
• να αναζητούν, αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες σύγχρονες τεχνολογίες
• να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις, να ενημερώνονται για τις εξελίξεις και να παίρνουν αποφάσεις,
• να εργάζονται αυτόνομα ή συμμετέχοντας σε ομάδες σε τοπικό, διεθνές και διεπιστημονικό περιβάλλον,
• να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται διαφόρων μεγεθών και πολυπλοκότητας έργα
• να παράγουν νέες ιδέες στην έρευνα και γενικά να προάγουν την ελεύθερη και δημιουργική σκέψη
• να περιγράφουν και να εφαρμόζουν τις βασικές έννοιες και αρχές της επιστήμης του ηλεκτρολόγου μηχανικού και μηχανικού υπολογιστών σε ανάλογες επαγγελματικές δραστηριότητες.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Δια Ζώσης
Πρακτική άσκηση

Σχέση με την απασχόληση

Oι απόφοιτοι του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης έχουν διακριτό και αναγνωρίσιμο ρόλο στην αγορά εργασίας των μηχανικών με καθιερωμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Επίσης έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν Ειδικότητα σε τρεις βασικές κατευθύνσεις εξειδίκευσης που προσφέρονται στο Τμήμα, δηλαδή του Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (1η), του Ηλεκτρονικού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (2η) και Τηλεπικοινωνιακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (3η).

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 5 έτη