Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία". Κατευθύνσεις: 1.Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση, 2. Κοινωνική Πολιτική σε Καταστάσεις Κρίσης. Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Περιγραφή

Για την κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας - "Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση". Για την κατεύθυνση Κοινωνική Πολιτική - " Κοινωνική Πολιτική σε καταστάσεις κρίσης": Γνώσεις: (α) Η εμβάθυνση στη θεωρία και πρακτική της «διαχείρισης/διακυβέρνησης της ευημερίας» (πολυ-επίπεδη προσέγγιση της άσκησης κοινωνικής πολιτικής). (β) Η εξοικείωση με βασικές έννοιες, τεχνικές και θεωρίες που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της άσκησης κοινωνικής πολιτικής, με έμφαση στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση κοινωνικών προγραμμάτων. (γ) Η κριτική ανάλυση των μεθόδων αξιολόγησης και των τεχνικών τεκμηριωμένης άσκησης κοινωνικής πολιτικής. (δ) Η χρήση ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων ανάλυσης δεδομένων. (ε) την κατανόηση των μορφών και τύπων εκπαίδευσης, την διαπολιτισμικότητα στην εκπαίδευση, την εκπαίδευση ευάλωτων ομάδων, την ισότητα στην εκπαίδευση και την διεκδίκηση ενός σχολείου για όλους.

Ικανότητες: • Να έχουν αποκτήσει επαρκείς γνώσεις και ικανότητες ώστε να μπορούν να εμβαθύνουν, μέσα από μια κριτική σκοπιά, στις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις σχετικά με τις πορείες μεταρρύθμισης των διαφορετικών «καθεστώτων κοινωνικής ευημερίας», καθώς και στις βασικές ερμηνευτικές μεταβλητές που προσεγγίζουν το ζήτημα της σημερινής οικονομικής κρίσης.
• Να έχουν εξοικειωθεί με τον διάλογο σχετικά με την «μεικτή οικονομία της ευημερίας» (αναφορικά με τη χρηματοδότηση, την παροχή και τη ρύθμιση σε βασικά πεδία της κοινωνικής πολιτικής) στις χώρες της Ευρώπης, καθώς και με ένα ευρύ φάσμα εννοιών (νέοι κοινωνικοί κίνδυνοι, κοινωνικός αποκλεισμός, τροχιά εξάρτησης, «εκτροπή», «επαναρρύθμιση», κοινωνική επένδυση κ.λπ.).
• Να έχουν την ικανότητα να αντλούν, να αποτιμούν και να ερμηνεύουν δεδομένα από διάφορες πηγές με σκοπό την συγκριτική ανάλυση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και των πολιτικών κοινωνικής μεταρρύθμισης.

Δεξιότητες: Να έχουν αποκτήσει την ικανότητα (μικρής κλίμακας) αυτοδύναμης έρευνας, κατά την οποία απαιτείται:
Να αντλούν, να αποτιμούν και να επεξεργάζονται εμπειρικά δεδομένα και ερευνητικό υλικό από διάφορες (πρωτογενείς και δευτερογενείς) πηγές.
Να εφαρμόζουν με επάρκεια ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους για την ανάλυση των δεδομένων.
Να συνθέτουν τα ευρήματα της ανάλυσής τους και να συντάσσουν σύντομη έκθεση.

Μαθησιακά αποτελέσματα:
• Κριτικής αποτίμησης των διαφορετικών προσεγγίσεων σχετικά με την άσκηση κοινωνικής πολιτικής και εμβάθυνση στην δυναμική της κοινωνικής μεταρρύθμισης (με έμφαση στις αλλαγές στη χρηματοδότηση της κοινωνικής ευημερίας (πώς και σε τι βαθμό μεταβάλλεται η αναλογία δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης;)• στη διάρθρωση των προμηθευτών κοινωνικών παροχών (κατά πόσο υποχωρεί η απευθείας παροχή από το κράτος και διευρύνεται η συμμετοχή τοπικών –δημόσιων, ημι-δημόσιων και ιδιωτικών- φορέων;)• και στις αλλαγές που επιφέρουν οι παραπάνω μεταβολές στη ρύθμιση του συστήματος κοινωνικής προστασίας (συστήματα και μηχανισμοί «ρύθμισης» των αποκεντρωμένων φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας).
• Κατανόησης των σύμπλοκων ζητημάτων που περιβάλλουν την ανάδειξη «κοινωνικών προβλημάτων» στο δημόσιο διάλογο, και την ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση κοινωνικών πολιτικών.
• Εμβάθυνσης στις σχέσεις ανάμεσα στη «διακυβέρνηση» (governance), τη «διαχείριση» (management), και την «παροχή» (delivery), καθώς και στις κυριότερες μεθόδους αξιολόγησης και τις κοινωνικο-πολιτικές διαστάσεις της αξιολόγησης.
• Εξοικείωση των φοιτητών με την αναγκαιότητα και λογική του (στρατηγικού) μάνατζμεντ, στο σύνθετο και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον του τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών (υγεία, εκπαίδευση, πρόνοια, κ.λπ.).
• Εξοικείωση με τις έννοιες και τη χρήση των μεθόδων οικονομικής αξιολόγησης και πώς αυτές εντάσσονται σε ένα πλέγμα εργαλείων αποτελεσματικότερης πολιτικής στη διαμόρφωση των κοινωνικών προγραμμάτων, αλλά και αποδοτικότητας της ευρύτερης διαχείρισης των κοινωνικών υπηρεσιών, με έμφαση στην υγεία και την κοινωνική φροντίδα. Για την κατεύθυνση "Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση": Γνώσεις:
• τη διεπιστημονική γνωστική βάση της κοινωνικής εργασίας: θεωρίες της ανθρώπινης ανάπτυξης, της κοινωνικής μεταβολής και θεωρίες της πρακτικής της κοινωνικής εργασίας.
• της εκπαιδευτικής πολιτικής και της πρακτικής της κοινωνικής εργασίας στην εκπαίδευση στην Ευρώπη και διεθνώς (αρχές, μέθοδοι, μέσα και τεχνικές εργασίας με μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς και την κοινότητα εκπαιδευτική και ευρύτερη).
• ειδικευμένες γνώσεις για τη διαχείριση καταστάσεων κρίσης, φαινομένων ενδοσχολικής βίας, κακοποίησης, και παραβίασης δικαιωμάτων των παιδιών λόγω φυσικών, πολιτισμικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων τους.

Δεξιότητες:
• σχεδιασμού παρεμβάσεων πρόληψης, αντιμετώπισης, θεραπείας και αποκατάστασης κοινωνικών προβλημάτων και καταστάσεων κρίσης με βάση την εκτίμηση αναγκών και δεδομένα τεκμηριωμένης πρακτικής, υλοποίησης και αξιολόγησης των παρεμβάσεων αυτών
• χρήσης των μεθόδων κοινωνικής εργασίας με άτομα, οικογένειες, μικρές ομάδες και κοινότητες
• χρήσης εργαλείων εκτίμησης προστατευτικών και παραμέτρων κινδύνου και ανάκαμψης σε ατομικό, οικογενειακό, κοινωνικό και κοινοτικό επίπεδο
• χρήσης εύρους μεθόδων και εργαλείων τόσο ποσοτικής όσο και ποιοτικής και συγκριτικής έρευνας και ανάλυσης.

Ικανότητες:
• κριτικής σκέψης, πολυπαραγοντικής ανάλυσης και κριτικού αναστοχασμού
• για διεπιστημονική συνεργασία με εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και στελέχη δομών ψυχικής υγείας και κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας
• για συνηγορία υπέρ της ισότιμης πρόσβασης και μέγιστης αξιοποίησης του αγαθού της εκπαίδευσης από όλους τους ενδιαφερόμενους
• τήρησης της δεοντολογίας του επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού

Μαθησιακά αποτελέσματα:
• κατανοούν τα σύμπλοκα φαινόμενα που επηρεάζουν την εκπαιδευτική πολιτική και τη λειτουργία των οργανισμών εκπαίδευσης
• κατανοούν κριτικά τα φαινόμενα που επιδρούν στην ένταξη, την ταχτική φοίτηση και την επίδοση (φτώχια, αποκλεισμοί, οικονομική κρίση)
• αξιοποιούν τη μέθοδο της κοινωνικής εργασίας με ομάδα (δυναμική και διεργασία) με ποικίλη σύνθεση μελών και μέσα
• ευαισθητοποίηση και εμβάθυνση στην κριτική και την αντικαταπιεστική κοινωνική εργασία και τον κριτικό στοχασμό
• εφαρμόζουν την κλινική πρακτική σε ένα οικο-αναπτυξιακό και πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας,
• ασκούν άμεση κλινική και συμβουλευτική παρέμβαση σε μαθητές/φοιτητές, γονείς, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων
• αντλούν, αποτιμούν και επεξεργάζονται εμπειρικά δεδομένα και ερευνητικό υλικό και συνθέτους τα ευρήματα της ανάλυσής τους.


Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης

Σχέση με την απασχόληση

Οι διπλωματούχοι κατεύθυνσης κοινωνικής εργασίας είναι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Φορέας Χορήγησης

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 1 έτος