Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φυσική Αγωγή. Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Περιγραφή

Η φιλοσοφία και τα περιεχόμενα των Διδακτορικών Σπουδών αντανακλούν τις πιο πρόσφατες τάσεις πανεπιστημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής. Στην υλοποίησή του ενσωματώνονται οι τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και διδακτικές μέθοδοι σε ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών. Η φυσική παρουσία στο Τμήμα, η εμπλοκή σε διδακτικό και ερευνητικό έργο, η φοίτηση σε μαθήματα η υποχρεωτική συγγραφική παρουσία σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια, εφοδιάζουν με όλα τα απαραίτητα εφόδια τον αυριανό επιστήμονα-ερευνητή, ώστε να καταστεί ικανός να ανταποκριθεί με επάρκεια στις σύγχρονες ακαδημαϊκές, ερευνητικές και εργασιακές απαιτήσεις.
Οι διδακτορικές Σπουδές στο ΤΕΦΑΑ:
• Συνδέουν άμεσα την έρευνα με παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς.
• Συνεργάζονται στη διδασκαλία και την έρευνα με αξιολογημένα Πανεπιστήμια της χώρα μας και του εξωτερικού.
Το σύνολο των γνώσεων και των δράσεων που αναπτύσσονται στον διδακτορικό κύκλο είναι η αναγκαία συνθήκη για την κάλυψη του στόχου του.

Περαιτέρω πληροφορίες

Μικτή φοίτηση (εξ αποστάσεως και δια ζώσης)

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι των υψηλών προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Φορέας Χορήγησης

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 3 έτη