Διδακτορικό Δίπλωμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών. Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών. Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Περιγραφή

Οι Διδακτορικές Σπουδές στο Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας, καθώς και στη συγκρότηση επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών. Οι Διδάκτορες προορίζονται να στελεχώσουν το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και επιχειρηματικό δυναμικό της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Σχέση με την απασχόληση

Οι Διδάκτορες του Τμήματος αποτελούν δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης και είναι ικανοί να στελεχώσουν το επιστημονικό, εκπαιδευτικό, ερευνητικό και επιχειρηματικό δυναμικό ανάλογων φορέων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Φορέας Χορήγησης

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 3 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Διδακτορικό Δίπλωμα Τ.ΓΦ.Π.Π.Χ. (Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών)