Πτυχίο Επιστήμης των Υλικών. Τμήμα Επιστήμης των Υλικών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Πατρών.

Περιγραφή

Οι πτυχιούχοι του τμήματος:
• Διαθέτουν ένα συνεκτικό σώμα γνώσεων από τις Επιστήμες της Χημείας, της Φυσικής, των Μαθηματικών και της Βιολογίας, στο οποίο εμπεριέχονται στοιχεία από τις επιστημονικές εξελίξεις αιχμής, και μπορούν να εξηγήσουν τη σχέση δομής και ιδιοτήτων των υλικών
• Μπορούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους για την ανάπτυξη καινοτόμων υλικών μέσω της κατανόησης της σχέσης σύσταση – δομή – επεξεργασία – ιδιότητες
• Μπορούν να παρέχουν μία γενική σύνοψη των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων υλικών και των ιδιοτήτων τους στη Χαλαρή και Σκληρή Ύλη (συμπεριλαμβανομένων των Πολυμερών, Βιοϋλικών, Οπτοηλεκτρονικών και Φωτονικών Υλικών, Μαγνητικών Υλικών)
• Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις αυτές για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων και σχεδιασμού υλικών για διαφορετικές εφαρμογές
• Μπορούν να αναλύσουν και προσαρμόσουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους, και χρησιμοποιώντας επιστημονικές πηγές, να διεξάγουν υπό επίβλεψη την διπλωματική εργασία σε πεδία έρευνας και εφαρμογής της μικροηλεκτρονικής, των πολυμερών, ημιαγωγών, επιφανειών, βιοϋλικών, ιατρικών εφαρμογών, εφαρμογών laser για επεξεργασία υλικών

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Πατρών

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Πτυχίο ΤΕΥ