Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη των Υλικών. Τμήμα Επιστήμης των Υλικών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Πατρών.

Περιγραφή

Οι διπλωματούχοι:
• Διαθέτουν αυξημένη εξειδικευμένη γνώση σε συγκεκριμένο επιμέρους τομέα του γνωστικού πεδίου της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υλικών, της Χημείας, της Φυσικής και της Βιολογίας, και έχουν τη βάση για πρωτότυπη σκέψη, ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα σε συναφή πεδία.
• Επιδεικνύουν κριτική κατανόηση των αρχών, θεωριών και μεθοδολογιών ενός συγκεκριμένου τομέα του γνωστικού πεδίου της Επιστήμης των Υλικών, καθώς και της διασύνδεσής του με άλλους γνωστικούς τομείς.
• Διαθέτουν αυξημένη κριτική αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής και των θεμάτων αιχμής του επιμέρους γνωστικού πεδίου της Επιστήμης Υλικών, με το οποίο ασχολήθηκαν στο διδακτορικό τους.
• Εφαρμόζουν με ευχέρεια τη μεθοδολογία του εξειδικευμένου αντικειμένου του διδακτορικού τους στην Επιστήμη των Υλικών με κριτικό και δημιουργικό τρόπο στις δικές τους μελέτες και εργασίες.
• Εφαρμόζουν με πρωτοτυπία τις αποκτηθείσες στο διδακτορικό τους εξειδικευμένες γνώσεις στην έρευνα του πεδίου των Υλικών, την ανάλυση και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε σύνθετα και διεπιστημονικά θέματα.
• Είναι σε θέση να αξιολογούν, να ερμηνεύουν και να προωθούν σύγχρονες επιστημονικές μελέτες και έρευνα συναφείς με το εξειδικευμένο πεδίο του διδακτορικού τους στην Επιστήμη των Υλικών.
• Τεκμηριώνουν τις θέσεις τους με εξειδικευμένες πληροφορίες και επιχειρήματα, σχετικά με το αντικείμενο του διδακτορικού τους στην Επιστήμη των Υλικών, προς εξειδικευμένο ή μη κοινό με σαφήνεια, επάρκεια και ακρίβεια.
• Αναπτύσσουν με αυτονομία τις γνώσεις και τις ικανότητές τους στο γνωστικό πεδίο της Επιστήμης των Υλικών σε υψηλό επίπεδο.
• Εφαρμόζουν με επαγγελματισμό τις εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες που απέκτησαν από την εκπόνηση του διδακτορικού τους στην Επιστήμη των Υλικών, και αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά διεπιστημονικά και απρόβλεπτα ζητήματα.
• Επιλύουν προβλήματα και λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις με αφετηρία την επαγωγική σκέψη, που αποκτήθηκε από την ενδελεχή μελέτη του αντικειμένου του διδακτορικού τους.
• Συνεισφέρουν σημαντικά στην ανάπτυξη των γνώσεων και των πρακτικών στον επαγγελματικό και επιχειρηματικό χώρο που άπτονται τηε Επιστήμης των Υλικών και των εφαρμογών τους, και διαθέτουν επιχειρησιακή ικανότητα στη διαχείριση κρίσεων.
• Αναλαμβάνουν αυτόνομα την ευθύνη για την επιμόρφωση και διδασκαλία, καθώς και για τη διαχείριση μιας ομάδας και αξιολογούν την απόδοσή της.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι των υψηλών προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Πατρών

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 3 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Διδακτορικό ΤΕΥ