Πτυχίο Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου. Τμήμα Τουριστικών Επαγγελμάτων. Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου.

Περιγραφή

Οι απόφοιτοι αποκτούν: γνώσεις για το σχεδιασμό, την οργάνωση και διοίκηση ξενοδοχειακών μονάδων, την υλοποίηση και τον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας, τη διοίκηση ανθρώπινων πόρων, δεξιοτήτες που θα τους καταστήσουν ικανούς να εργάζονται σε ομάδες και να κατανοούν τις αρχές της εφαρμοσμένης διοίκησης, ικανότητες διοίκησης ξενοδοχειακών /επισιτιστικών επιχειρήσεων, ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, ικανότητα οικονομικής διαχείρισης και κατάρτισης προϋπολογισμών, ικανότητα προγραμματισμού και κοστολόγησης τροφίμων, μέριμνας για την υγιεινή και ασφάλεια στις επιχειρήσεις, ικανότητα λεπτομερούς περιγραφής των αναγκών ή/και των προβλημάτων μιας επιχείρησης και της εξεύρεσης μεθόδων αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών.

Περαιτέρω πληροφορίες

Στόχος της εκπαίδευσης αποτελεί η  προετοιμασία στελεχών για τις ξενοδοχειακές, και λοιπές επιχειρήσεις του Τουριστικού τομέα.
Η φοίτηση διαρκεί επτά εξάμηνα. Κάθε εκπαιδευτικό έτος περιλαμβάνει δύο κύκλους σπουδών, α) τον Θεωρητικό  (Οκτώβριο – Ιούνιο) και β) την πρακτική άσκηση (Ιούλιο-Σεπτεμβριο). Οι σπουδαστές τοποθετούνται με μέριμνα του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην Υπουργείο Τουρισμού) για πρακτική άσκηση σε επιλεγμένες Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις.
Διδασκόμενα Μαθήματα:                                                                                                                                                                      Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
● Εισαγωγή στον Τουρισμό ● Μαγειρική ● Εστιατοριακή Τεχνική ● Υπηρεσία ορόφων ● Οικονομικά Μαθηματικά ● Αρχές Διοίκησης ● Αρχές Οικονομικής.
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
● Μαζική παραγωγή φαγητών ● Μπαρ - Ποτά - Οινολογία  ● Εισαγωγή στους Η/Υ ● Διαχείριση τροφίμων και Ποτών ● Στατιστική Επιχειρήσεων ● Γενικές Αρχές Λογιστικής.
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
● Οργάνωση και Λειτουργία Επισιτιστικών Μονάδων ● Υπηρεσία Υποδοχής και Κρατήσεων ● Τουριστική Οικονομία ● Αρχιτεκτονική - Εξοπλισμός Ξενοδοχείων ● Λογιστική εταιρειών ● Στοιχεία Δικαίου, επιλογή ανάμεσα σε: ● Τουριστική Κοινωνιολογία και ● Τουριστική Ψυχολογία.
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
● Τήρηση λογαριασμών πελατών ●  Μηχανοργάνωση Ξενοδοχείων ● Τουριστική Γεωγραφία της Ελλάδας ● Εργασιακές Σχέσεις ● Αγγλική Τουριστική Ορολογία ● Δεύτερη ξένη γλώσσα (Τουριστική Ορολογία).
Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
● Τουριστικό Μάρκετινγκ ● Χρηματοοικονομική Διοίκηση ● Ξενοδοχειακή Νομοθεσία ● Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ● Συντήρηση Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμών Ξενοδοχείων ● Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Επικοινωνία στον Τουρισμό.,επιλογή ανάμεσα σε: ● Έρευνα Τουριστικής Αγοράς και ●Καταναλωτική Συμπεριφορά Τουρίστα.
ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
● Επαγγελματικός Τουρισμός ● Προώθηση ξενοδοχειακού Προϊόντος ● Ξενοδοχειακό Λογισμικό, ● Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό, ● Σεμινάριο Τελειοφοίτων ● Ψυχαγωγία Ξενοδοχείων, επιλογή ανάμεσα σε: ● Τουριστική Ανάπτυξη και ● Τουριστική Πολιτική.
Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
● Πτυχιακή Εργασία ● Πρακτική Άσκηση

Σχέση με την απασχόληση

Οι πτυχιούχοι της Σχολής αποκτούν επαγγελματικά δικαιώματα κατηγορίας ΤΕ,  όπως καθορίζονται στο Π.Δ. 356/1989 (άρθρο 33 & 53 του Ν. 3105/2003).

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έχουν πρόσβαση σε προγράμματα Ανώτερων Σχολών. Μερικά προγράμματα δέχονται σπουδαστές με βάση το εξαιρετικό τους ταλέντο ή τα επιτεύγματά τους (π.χ. στο καλλιτεχνικό πεδίο).
Οι πτυχιούχοι πολλών Ανωτέρων Σχολών έχουν πρόσβαση σε προγράμματα ανώτατης εκπαίδευσης που οδηγούν σε προσόντα επιπέδου 6 και άνω.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Σχολή Αστυφυλάκων

Τύπος Προσόντος

Δίπλωμα / Πτυχίο ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Ονομασία

Ανώτερη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

Η φοίτηση διαρκεί επτά εξάμηνα. 

Μη προτιμώμενοι όροι

Πτυχίο ΑΣΤΕΡ.