Πτυχίο Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης. Τμήμα Τουριστικών Επαγγελμάτων. Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγίου Νικολάου Κρήτης.

Περιγραφή

Οι απόφοιτοι αποκτούν: γνώσεις για το σχεδιασμό, την οργάνωση και διοίκηση ξενοδοχειακών μονάδων, την υλοποίηση και τον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας, τη διοίκηση ανθρώπινων πόρων, δεξιοτήτες που θα τους καταστήσουν ικανούς να εργάζονται σε ομάδες και να κατανοούν τις αρχές της εφαρμοσμένης διοίκησης, ικανότητες διοίκησης ξενοδοχειακών /επισιτιστικών επιχειρήσεων, ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, ικανότητα οικονομικής διαχείρισης και κατάρτισης προϋπολογισμών, ικανότητα προγραμματισμού και κοστολόγησης τροφίμων, μέριμνας για την υγιεινή και ασφάλεια στις επιχειρήσεις, ικανότητα λεπτομερούς περιγραφής των αναγκών ή/και των προβλημάτων μιας επιχείρησης και της εξεύρεσης μεθόδων αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών.

Σχέση με την απασχόληση

Οι πτυχιούχοι της Σχολής αποκτούν επαγγελματικά δικαιώματα κατηγορίας ΤΕ όπως καθορίζονται στο Π.Δ. 356/1989 (άρθρο 33 & 53 του Ν. 3105/2003).

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έχουν πρόσβαση σε προγράμματα Ανώτερων Σχολών. Μερικά προγράμματα δέχονται σπουδαστές με βάση το εξαιρετικό τους ταλέντο ή τα επιτεύγματά τους (π.χ. στο καλλιτεχνικό πεδίο).
Οι πτυχιούχοι πολλών Ανωτέρων Σχολών έχουν πρόσβαση σε προγράμματα ανώτατης εκπαίδευσης που οδηγούν σε προσόντα επιπέδου 6 και άνω.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Σχολή Αστυφυλάκων

Τύπος Προσόντος

Δίπλωμα / Πτυχίο ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Ονομασία

Ανώτερη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

Τα τυπικά προγράμματα που οδηγούν σε αυτού του Τύπου προσόντα έχουν ελάχιστη διάρκεια 2 ακαδημαϊκών ετών.

Μη προτιμώμενοι όροι

Πτυχίο ΑΣΤΕΚ.