Πτυχίο Γεωγραφίας. Τμήμα Γεωγραφίας. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Περιγραφή

Γνώσεις: Ο απόφοιτος είναι σε θέση να αναγνωρίζει, περιγράφει, κατανοεί και ερμηνεύει, με διεπιστημονική και συνθετική προσέγγιση και χρήση γεωγραφικών εννοιών, τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές, οικονομικές, ιστορικές, πολιτικές, θεσμικές και πολιτισμικές όψεις και διαστάσεις των σύγχρονων περιβαλλοντικών, κοινωνικο-οικονομικών και άλλων φαινομένων και προβλημάτων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Δεξιότητες: Ο απόφοιτος είναι σε θέση να εφαρμόζει ποσοτικές και ποιοτικές τεχνικές ανάλυσης χωρικών και μη χωρικών δεδομένων, και ειδικότερα τεχνικές Γεωπληροφορικής, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, Τηλεπισκόπηση, ψηφιακής χαρτογραφίας, κ.ά. και να συνθέτει τα αποτελέσματα τους για την ολοκληρωμένη περιγραφή, ιδιαίτερα την οπτικοποίηση, και ερμηνεία των υπό μελέτη πολυδιάστατων χωρικών θεμάτων.

Ικανότητες: Ο απόφοιτος είναι σε θέση να:
- εκπονεί μελέτες αστικής, περιφερειακής, αγροτικής, τουριστικής κ.λπ. ανάπτυξης και σχεδιασμού, αξιολόγησης αναπτυξιακών προγραμμάτων/σχεδίων, χαρτογραφήσεων, κ.ά.
- επεξεργάζεται χωρικά δεδομένα και να συμμετέχει σε ομάδες μελέτης.
- συντάσσει προτάσεις έρευνας, εκπονεί εφαρμοσμένες μελέτες και έρευνες καθώς και συντάσσει εκθέσεις ερευνητικών και άλλων έργων με συστηματικό και δόκιμο τρόπο, με χρήση γραπτού λόγου, γραφικών εργαλείων, κ.λπ.
- εφαρμόζει την αποκτηθείσα γνώση για τη διδασκαλία του μαθήματος της Γεωγραφίας στην Α'βάθμια & Β'βάθμια εκπαίδευση.
- επεκτείνει τη γνώση του σε άλλες θεματικές και γεωγραφικές περιοχές και περιπτώσεις αντιμετώπισης νέων καταστάσεων.
- επεκτείνει τη γνώση της Γεωγραφίας με συνέχιση των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Περαιτέρω πληροφορίες

Οι κύριοι στόχοι του ΠΠΣ: (α) επαγγελματικός, (β) ακαδημαϊκός/ερευνητικός, (γ) εκπαιδευτικός.
Τα μαθήματα που προσφέρονται διακρίνονται σε υποχρεωτικά, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (ΚΕΥ) και προαιρετικά.
Τα υποχρεωτικά μαθήματα προσφέρουν βασική γνώση στις κύριες θεματικές περιοχές της Γεωγραφίας και στα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία που είναι απαραίτητα για την ολοκληρωμένη κατάρτιση ενός γεωγράφου ανεξαρτήτως ειδικότητας.
Τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα εμβαθύνουν σε τέσσερις επιλεγμένες ομάδες γνωστικών περιοχών της Γεωγραφίας -- Φυσική Γεωγραφία/Περιβάλλον, Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου, Γεωπληροφορική -- ενώ τα προαιρετικά μαθήματα καλύπτουν ειδικότερες γνωστικές περιοχές και εξειδικευμένα εργαλεία και μεθόδους.

Σχέση με την απασχόληση

Η επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου περιγράφεται στο το υπ. αρίθμ. 147 Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 124/04.06.2002. Με το Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159/Α/2008) κατοχυρώθηκε η ένταξη των Γεωγράφων στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ04.05 Καθηγητές Φυσικών Επιστημών καθιστώντας δυνατή τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και την πρόσληψή τους ως μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς επίσης και την ένταξή τους στους πίνακες των αναπληρωτών και ωρομισθίων στον κλάδο ΠΕ04.05 (καθηγητές Φυσικών Επιστημών και ιδιαίτερα Γεωλόγων).

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη